Bilans aktywa pasywa – wzór

17 

Bilans aktywa pasywa wykorzystywany jest zarówno do celów wewnętrznych, jak i do celów zewnętrznych, na przykład do przedstawienia zestawienia w banku.

Dokument przedstawia informacje o stanie majątku jednostki, czyli o posiadanych aktywach oraz o źródłach finansowania majątku, czyli o pasywach jednostki. Najczęściej przyjmuje formę tabeli. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór bilansu aktywa pasywa – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jak sporządza się bilans aktywa pasywa?

Do przygotowania bilansu można wykorzystać gotowy wzór bilansu aktywa pasywa, oparty na przepisach ustawy o rachunkowości. Należy pamiętać jednak o zasadach wypełniania bilansu, który sporządza się na koniec roku obrotowego.

Bilans ma pokazywać stan aktywów i pasywów na dzień kończący rok obrotowy – bieżący i poprzedni. Ujmuje się w nim te same zasoby, lecz z innego punktu widzenia, dlatego prawidłowo opracowany bilans zawsze wykazuje, że suma aktywów równa się sumie pasywów.

Bilans łączy dwa okresy sprawozdawcze – dla jednego jest bilansem otwarcia, a dla drugiego zamknięcia. 

Jakie elementy wyszczególnia bilans aktywów i pasywów?

Bilans aktywów i pasywów to ustandaryzowany dokument, w którym zasadniczo ujmuje się takie same elementy. Jeśli chodzi o aktywa, to te dzieli się na aktywa trwałe i obrotowe. Aktywa trwałe to zasoby, które należą do firmy od co najmniej 12 miesięcy.

Dzieli się je na wartości niematerialne i prawne, wartość firmy, czy zaliczki na wartości niematerialne i prawne. Aktywem trwałym jest też nieruchomość, urządzenia i maszyny, środki transportu.

Natomiast aktywa obrotowe są zużywane lub sprzedawane w ciągu 12 miesięcy. Zalicza się do nich między innymi należności krótkoterminowe, towary i materiały. W przypadku pasywów obowiązuje podział na:

  • kapitał własny,
  • zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.

Kapitał własny to kapitał zakładowy, zapasowy, kapitał z aktualizacji wyceny i pozostałe kapitały, w tym rezerwowe. Zobowiązania mogą wynikać zaś z pożyczek, kredytów, czy rozliczeń z dostawcami towarów i materiałów. 

bilans-aktywa-pasywa-wzor-pdf-doc
Bilans aktywa pasywa - wzór
17