Wniosek o miejsce parkingowe – wzór

17 

Jak prawidłowo napisać wniosek o miejsce parkingowe? Brak wolnych miejsc parkingowych pod blokiem to duży problem zwłaszcza dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, ale także dla zwykłych lokatorów.

Na szczęście, istnieje sposób na uzyskanie indywidualnego miejsca parkingowego, czyli na wymalowanie koperty, która będzie pełniła rolę rezerwacji. Wniosek o miejsce parkingowe należy kierować do zarządcy danego terenu – czyli do spółdzielni mieszkaniowej lub do Zarządu Dróg i Zieleni.

Jak go przygotować? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór wniosku o miejsce parkingowe, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Prywatne miejsce parkingowe nie tylko dla niepełnosprawnych

Na początek warto podkreślić, że wniosek o miejsce parkingowe ma prawo złożyć każdy właściciel auta, nie tylko osoba niepełnosprawna. Często na takie rozwiązanie decydują się osoby, które nie mogą parkować auta pod blokiem, ponieważ miejsca zajmują tam inni kierowcy, nawet niemieszkający na danym osiedlu.

Problem dotyczy zwłaszcza osób chorych, rodziców małych dzieci czy innych kierowców lub pasażerów, którzy mają trudności z poruszaniem się. 

Wniosek o miejsce parkingowe może wskazywać na potrzebę wytyczenia koperty:

 • dla osób niepełnosprawnych ze znakiem i numerem rejestracyjnym pojazdu,
 • ogólnodostępnej ze znakiem,
 • indywidualnej ze znakiem i numerem rejestracyjnym pojazdu – za opłatą roczną.

Ogólnodostępna koperta ze znakiem z reguły nie rozwiązuje problemu braku miejsca, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest koperta indywidualna, która na znaku wskazuje, jaki pojazd może zaparkować na wyznaczonym stanowisku.

Za taki przywilej trzeba jednak zapłacić. Po roku konieczne jest także złożenie nowego wniosku o przedłużenie zgody na zajmowanie danego miejsca parkingowego. 

Do kogo kierować wniosek o miejsce parkingowe?

Podanie o miejsce parkingowe należy adresować do zarządcy drogi, do której dany parking przynależy. Może to być między innymi wspólnota mieszkaniowa. 

Jeśli parking znajduje się na drodze wewnętrznej, czyli na osiedlu, wniosek należy kierować do spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej.

Jeśli parking znajduje się na drodze publicznej, czyli jest dostępny dla wszystkich osób, nie tylko dla mieszkańców bloku, to wniosek należy kierować  do Zarządu Dróg i Transportu lub do Zarządu Dróg i Zieleni.

Co ważne, w zależności od sytuacji wnioskodawcy, do pisma trzeba dołączyć:

 • (zawsze) mapkę ze szkicem miejsca, w którym ma zostać wymalowana koperta,
 • (zawsze) ksero dowodu rejestracyjnego oraz ksero prawa jazdy,
 • (w przypadku osób niepełnosprawnych) ksero orzeczenia lekarskiego z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności, ksero karty parkingowej dla niepełnosprawnych,ksero karty N+.

Jak uzyskać własne miejsce parkingowe pod blokiem?

Wiele osób zastanawia się, jak załatwić indywidualne miejsce parkingowe pod blokiem. Z problemem braku miejsca mierzą się zwłaszcza mieszkańcy dużych miast, w których drogi wewnętrzne na osiedlu nie są oznaczone odpowiednimi znakami zakazu parkowania dla osób niebędących mieszkańcami. Tacy lokatorzy powinni wiedzieć, że mogą przygotować pismo do spółdzielni w sprawie parkingu. Dokument powinien zawierać między innymi:

 • dane wnioskodawcy,
 • oznaczenie miejsca, w którym ma zostać wymalowana koperta,
 • dane pojazdu i właściciela pojazdu,
 • uzasadnienie.

Jeśli wniosek dotyczy parkingu, który nie jest zlokalizowany przy jednej z dróg wewnętrznych, pismo należy skierować do Zarządu Dróg Miejskich.

Kiedy zagadnieniem „podanie o miejsce parkingowe wspólnota mieszkaniowa” zainteresowana jest osoba, która nie dysponuje orzeczeniem o niepełnosprawności, to należy pamiętać, że wydanie zgody na wytyczenie prywatnego miejsca parkingowego będzie wiązało się z opłatą.

Taki wniosek to bowiem nic innego niż wniosek o zajęcie pasa drogowego. W piśmie wnioskodawca wskazuje cel zajęcia pasa – parkowanie – lokalizację i powierzchnię zajęcia oraz termin, kiedy miejsce będzie zajmowane.

Do wniosku obowiązkowo dołącza się także szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:1500, na którym zaznaczona jest powierzchnia koperty (wymiary miejsca parkingowego). Opłata za miejsce parkingowe to iloczyn metrów kwadratowych zajętej powierzchni, stawki opłaty oraz liczby dni zajęcia pasa drogowego.

Jak uzasadnić wniosek o miejsce parkingowe? Uzasadnienie wniosku o miejsce parkingowe ma wyjaśniać potrzebę wytyczenia takiego miejsca dla wnioskodawcy. Rzeczowym argumentem będzie w tym przypadku nie tylko niepełnosprawność, ale także ograniczenie sprawności czy nawet wiek kierowcy lub pasażerów. 

Miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej

Nieco inaczej wygląda kwestia prywatnego miejsca parkingowego w przypadku osób niepełnosprawnych. Zgodnie z przepisami, zarządca ma obowiązek wytyczenia i odpowiedniego oznakowania miejsc parkingowych dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Ponosi także koszty związane z taką inwestycją.

W przypadku parkingów zewnętrznych, które składają się z więcej niż 5 miejsc parkingowych, obowiązkowe jest wytyczenie przynajmniej 1 miejsca parkingowego z kopertą. W przypadku parkingów liczących od 6 do 15 miejsc postojowych obowiązkowe jest jedno miejsce parkingowe dla inwalidów, a w przypadku parkingów o liczbie miejsc postojowych od 41 do 100 już 3 takie miejsca postojowe dla niepełnosprawnych.

Na parkingach większych – mieszczących ponad 100 stanowisk – wymogi określa się procentowo. Obowiązuje zasada, iż wśród wszystkich miejsc postojowych 4% powinno należeć do osób niepełnosprawnych.

Jeśli zarządca nie stosuje się do tych przepisów lub gdy osoby niepełnosprawne chcą wnioskować o dodatkowe miejsce parkingowe, bądź o kopertę indywidualną, koniecznie będą musiały złożyć wniosek o wytyczenie takiego stanowiska parkingowego. 

Jak zabezpieczyć wytyczone miejsce parkingowe?

Nie wszyscy kierowcy stosują się do reguł związanych z zajmowaniem wyznaczonego miejsca parkingowego. Czasami jedynym sposobem na zabezpieczenie go przed zajmowaniem przez osoby niepowołane jest założenie fizycznej blokady – zapory parkingowej na kluczyk. 

O zgodę na montaż blokady należy wnioskować do zarządcy drogi, czyli najczęściej do gminy lub wspólnoty mieszkaniowej. 

Jeśli zaś chodzi o ewentualną interwencję policji lub straży miejskiej, to warto pamiętać, że służby te mogą wystawić mandat lub usunąć pojazd tylko w przypadku gdy:

 • parking znajduje się w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu,
 • stanowisko lub cały parking są oznaczone znakiem informującym kierowców, że miejsca parkingowe są prywatne.

Walka o indywidualne miejsce parkingowe – podsumowanie

Coraz więcej aut w miastach sprawia, że zaparkowanie samochodu w pobliżu swojego miejsca zamieszkania graniczy z cudem i częściej zmuszeni jesteśmy parkować na miejscach postojowych oddalonych od naszego bloku.

Jak załatwić miejsce parkingowe w pobliżu bloku, w którym mieszkamy? Najprostszym, a zarazem jedynym sposobem jest wystosowanie do zarządcy terenu/bloku (Biuro Obsługi Mieszkańców) podania o przydzielenie miejsca parkingowego.

Aby podanie przyniosło oczekiwany efekt, w jego treści znaleźć powinny się niezbędne elementy i informacje, dzięki którym podanie spełni wszystkie niezbędne wymagania. Aby ułatwić Ci przygotowanie takiego pisma – sporządziliśmy gotowy wzór pisma, który pobierzesz na samej górze strony.

Zarządca terenu, zanim podejmie decyzję w sprawie przydzielenia nowego miejsca parkingowego, lub miejsca postojowego będzie musiał wziąć pod uwagę liczne przepisy, takiej jak np. Prawo o ruchu drogowym czy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach publicznych.

Podobne wzory pism:

wniosek-o-miejsce-parkingowe-wzor-pdf-doc-przyklad
Wniosek o miejsce parkingowe - wzór
17