Oświadczenie o odmowie składania zeznań na piśmie wzór

17 

Jak napisać oświadczenie o odmowie składania zeznań? Zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i w trakcie prowadzenia sprawy przez sąd pewna grupa osób może skorzystać z prawa do odmowy składania zeznań.

Zasadniczo, prawo odmowy składania zeznań przysługuje osobom bliskim oskarżonego, a także temu świadkowi, który w innej sprawie oskarżony jest o współudział w przestępstwie. Jak powinno wyglądać oświadczenie o odmowie składania zeznań na piśmie?

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Prawo odmowy składania zeznań

O prawie do odmowy składania zeznań mówi art. 182 kodeksu postępowania karnego w brzmieniu:

§ 1. Osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań.

2. Prawo odmowy zeznań trwa mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia.

3. Prawo odmowy zeznań przysługuje także świadkowi, który w innej toczącej się sprawie jest oskarżony o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem.

Prawo to dotyczy zarówno okresu postępowania przygotowawczego, które prowadzi Policja czy prokurator, jak i postępowania, które toczy się przed sądem.

Każdy z tych organów powinien przy tym poinformować świadka o przysługującym mu prawie odmowy składania zeznań. Jeśli zaś świadek z takiego prawa skorzysta, organy te powinny zwolnić go z obowiązku zeznawania. 

Kto może odmówić składania zeznań

Nie każdy wie, co oznacza odmowa składania zeznań przez osobę najbliższą. Wątpliwości mogą pojawiać się już na etapie określania, kto ma szansę z takiego prawa skorzystać.

Należy pamiętać więc, że katalog „osób najbliższych” oskarżonego określony został dokładnie w art. 115 kodeksu karnego. Zgodnie z zapisami tego aktu prawnego osobą najbliższą jest:

 • małżonek,
 • wstępny,
 • zstępny,
 • rodzeństwo,
 • powinowaty w tej samej linii lub tego samego stopnia,
 • osoba pozostająca z oskarżonym w stosunku przysposobienia, a także jej małżonek,
 • osoba pozostająca z oskarżonym we wspólnym pożyciu (partner, konkubent, konkubina).

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, odmowa składania zeznań na piśmie może zostać sporządzona również przez partnera oskarżonego pozostającego w związku homoseksualnym.

Czasami prawo to przysługuje także narzeczonej, o ile pozostaje ona z oskarżonym we wspólnym pożyciu, jak konkubina czy małżonka. 

Warto przypomnieć też, że prawo do odmowy składania zeznań przysługuje również osobie bliskiej świadka, który występuje w charakterze oskarżonego w tym samym postępowaniu.

Jak skorzystać z prawa do odmowy składania zeznań?

Oświadczenie o skorzystaniu z prawa do odmowy złożenia zeznań najłatwiej jest sporządzić na piśmie. Wystarczy podać wtedy podstawę prawną takiego oświadczenia i zawrzeć w nim dane własne, dane oskarżonego i dane umożliwiające identyfikację sprawy.

Niestety, nie każdy sąd akceptuje pisemną odmowę składania zeznań. Wymaga natomiast złożenia oświadczenia o odmowie składania zeznań w formie ustnej, do protokołu.

W praktyce oznacza to, że aby móc skorzystać z prawa do odmowy składania zeznań, świadek musi pojawić się w sądzie i przed sądem złożyć stosowne oświadczenie.

Wynika to z założenia, że świadek powinien zdawać sobie sprawę nie tylko ze swoich uprawnień, ale również ze swoich obowiązków, w tym zwłaszcza z obowiązku stawienia się przed organem procesowym na jego wezwanie. 

Co więcej, jeśli świadek nie składa oświadczenia osobiście, istnieje domniemanie, że jego odmowa nie spełnia wymogów, czyli:

 • nie jest oświadczeniem swobodnym (niewymuszonym),
 • nie pochodzi od osoby uprawnionej (nie została przez nią osobiście sporządzona).

Sąd może mieć pewność, że świadek z własnej woli, osobiście rezygnuje ze składania zeznań tylko wtedy, kiedy składa on stosowne oświadczenie właśnie w formie ustnej przed prowadzącym sprawę.

Pozwala to zweryfikować zarówno jego tożsamość, jak i swobodę wypowiedzi – sprawdzić, czy oskarżony lub inne osoby nie wywierają presji na świadku, aby ten nie składał zeznań.

Chociaż w wielu przypadkach odmowa składania zeznań przez świadka nie może przyjmować formy pisemnego oświadczenia, ponieważ sąd nie będzie jej honorował, to niekiedy świadek może skorzystać z takiego rozwiązania. Pod jakim warunkiem?

Odmowa składania zeznań na piśmie

Zgodnie z treścią uchwały z dnia 2 października 2006 roku w sprawie I KZP 22/06,  świadek może skorzystać ze swojego prawa do odmowy składania zeznań poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli na piśmie.

Niestety, nadal wiele sądów nie korzysta z takiego rozwiązania i zobowiązuje świadków do osobistego stawiennictwa.

Można jednak skorzystać z możliwości złożenia oświadczenia o odmowie składania zeznań na piśmie w przypadku, kiedy w wezwaniu na rozprawę świadek znajdzie pouczenie o możliwości złożenia pisemnego oświadczenia woli o rezygnacji z zeznań.

W takim przypadku świadek może przygotować stosowny dokument i złożyć go w sądzie, zarówno przed terminem rozprawy, jak i na rozprawie.

Jak odmówić składania zeznań na policji?

Każdy, kto był świadkiem przestępstwa może zostać wezwany na komisariat celem złożenia zeznań.

Należy pamiętać, że kluczową zasadą jest wtedy mówienie prawdy, ale świadek ma też prawo odmówić udzielenia odpowiedzi na pytanie funkcjonariusza bez podania przyczyny, o ile odpowiedź naraziłaby jego lub osobę mu najbliższą na odpowiedzialność karną.

Możliwe jest także wnioskowanie o utajnienie danych osobowych świadka, jeśli boi się on o swoje życie, zdrowie, wolność czy mienie. 

Odmowa składania zeznań na policji odbywa się na podobnych zasadach, co odmowa składania zeznań w sądzie, czyli zgodnie z art. 177 kodeksu postępowania karnego, który mówi o tym, że każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania. 

Również w przypadku zeznań na policji, niektóre osoby mogą zupełnie odmówić udziału w przesłuchaniu. Prawo to przysługuje bliskim oskarżonego, takim jak:

 • małżonek, 
 • rodzice, 
 • dziadkowie, 
 • dzieci, 
 • wnuki, 
 • rodzeństwo, 
 • powinowaty w tej samej linii lub stopniu, 
 • osoba adoptowana, jej małżonek,
 • osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Jeśli świadek nie może stawić się na komisariacie ze względu na obowiązki zawodowe czy osobiste, to powinien skontaktować się z funkcjonariuszami telefonicznie lub pisemnie i usprawiedliwić swoją nieobecność.

W piśmie z wyjaśnieniami ma też prawo umieścić oświadczenie o odmowie składania zeznań.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Oświadczenie o odmowie składania zeznań na piśmie wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

oswiadczenie-o-odmowie-skladania-zeznan-na-pismie-wzor
Oświadczenie o odmowie składania zeznań na piśmie wzór
17