Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Lublinie, tel. 500-506-506 (Adam Bernau, adwokat), 505-501-543 (Tomasz Mikołajczuk, adwokat) kancelaria@prawna.eu

Dzisiejszy wpis jest poświęcony analizie podstaw faktycznych i prawnych pozwu o zadośćuczynienie za krzywdę powstałą na skutek uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia.

Powód, 40 – letni mężczyzna, uczestniczył w wypadku drogowym, w którym sprawca szkody najechał na tył kierowanego przez niego pojazdu. Na skutek zderzenia powód (poszkodowany) uderzył głową w kierownicę i stracił przytomność.

W przeprowadzonym po wypadku badaniu stwierdzono u powoda powstanie krwiaka nad kością krzyżową oraz zmiany zwyrodnieniowe w stawach międzykręgowych i krzyżowo – biodrowych.

Od czasu wypadku powód odczuwał znaczny ból okolic kręgosłupa. Był niezdolny do pracy przez ponad 3 miesiące, przez miesiąc nie był w stanie wykonywać podstawowych prac domowych.

Przez 3 miesiące po wypadku powód musiał nosić kołnierz ortopedyczny. Dłuższe chodzenie i stanie wywoływały u niego znaczne zmęczenie; powód często odczuwał zawroty głowy i tracił równowagę.

Doznane na skutek wypadku urazy spowodowały konieczność korzystania z rehabilitacji w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych i zwiększenia sprawności fizycznej (zmniejszonej po wypadku).

Po wypadku powód ciągle odczuwał ból, szczególnie intensywny w czasie podnoszenia ciężkich przedmiotów, wchodzenia po schodach i schylania się. Ból utrudniał powodowi wykonywanie pracy zawodowej (powód był przedstawicielem handlowym).

Wypadek miał też następstwa w psychice powoda; wspomnienia wypadku wywoływały u powoda zdenerwowanie, lęk, stany depresyjne i kłopoty ze snem.

Wystąpienie krzywdy wywołanej uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia uprawnia pokrzywdzonego do podjęcia starań o to, aby uzyskać należne mu zadośćuczynienie.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że na skutek wypadku powód doświadczył  uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia, które były źródłem krzywdy (szkody niemajątkowej).

Pokrzywdzony mógł zatem dochodzić kompensacji krzywdy przez żądanie zapłaty zadośćuczynienia – najpierw w postępowaniu przedsądowym (np. w prowadzonym przez ubezpieczyciela postępowaniu likwidacyjnym), a następnie w postępowaniu przed sądem.

W celu wykazania zasadności swojego roszczenia powód powinien w postępowaniu sądowym wykazać w szczególności krzywdę (dolegliwości związane z uszkodzeniem ciała i wywołaniem rozstroju zdrowia) i związek pomiędzy odczuwanymi dolegliwościami a wypadkiem.

W tym celu powód powinien zgłosić wnioski o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych lekarzy, którzy ocenią m.in. zakres i trwałość uszkodzeń ciała i rozstroju zdrowia i intensywność dolegliwości bólowych i cierpień psychicznych powoda.

Wysokość żądania powoda powinna uwzględniać rodzaj naruszonego dobra (w tym wypadku naruszonym dobrem jest przede wszystkim zdrowie) oraz intensywność i długotrwałość cierpień pokrzywdzonego.

Należy udowodnić
Adwokat zwraca uwagę, że zgodnie z obowiązującą w postępowaniu cywilnym zasadą kontradyktoryjności sąd nie ma obowiązku zarządzania dochodzeń w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia twierdzeń stron zawartych w pozwie lub odpowiedzi na pozew i wykrycia środków dowodowych pozwalających na udowodnienie racji powoda lub pozwanego, ani też sąd nie jest zobowiązany do przeprowadzania z urzędu dowodów zmierzających do wyjaśnienia okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Należy mieć świadomość, że to strona jest obowiązana wskazać dowody dla stwierdzenia faktów i musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami nieudowodnienia.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne, a według art. 232 Kodeksu postępowania cywilnego strona w postępowaniu sądowym zobowiązana jest wskazywać fakty, oraz dowody na potwierdzenie swoich twierdzeń.


Stworzyliśmy www.prawna.eu, aby pomagać naszym odbiorcom. Mimo, że jako adwokaci prezentujemy praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się z nich bezwarunkowo korzystać. Wskazówki, które udostępniamy powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.

Pamiętaj, że przeszukiwanie Internetu nie zastąpi bezpośredniej rozmowy z adwokatem i uzyskania wsparcia prawnego odnoszącego się bezpośrednio do Twojej sytuacji, tak samo jak szperanie w Internecie nie zastąpi wizyty u lekarza. Jeżeli masz problem prawny – idź do adwokata.


Adwokat Adam Bernau

tel: 500-506-506

e-mail: adam@prawna.eu

Adwokat Tomasz Mikołajczuk

tel: 505-501-543

e-mail: tomasz@prawna.eu


 

Adres siedziby Kancelarii Adwokackiej w Lublinie

ul. Radziszewskiego 8, lok. 214

(budynek kina Bajka, obok KULu i UMCS)

20-039 Lublin

kancelaria@prawna.eu