Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Lublinie, tel. 500-506-506 (Adam Bernau, adwokat), 505-501-543 (Tomasz Mikołajczuk, adwokat) kancelaria@prawna.eu

Zgodnie z art. 107 Kodeksu karnego sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat.

Skazanie na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby, a jeżeli wobec skazanego orzeczono karę grzywny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jej wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jej wykonania. Zatarcie skazania następuje automatycznie po spełnieniu określonych przesłanek – po 6 miesiącach od zakończenia okresu próby i Sąd nie może ingerować w ten termin.

Wcześniejsze (przedterminowe) zatarcie skazania w wyniku uznaniowej decyzji Sądu jest natomiast dopuszczalne w przypadku kary pozbawienia wolności podlegającej wykonaniu, a nie warunkowo zawieszonej. Karą podlegająca wykonaniu będzie również kara, której zarządzono wykonanie (odwieszono).

I tak w razie skazania na karę pozbawienia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Jednakże sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat.

W razie skazania na grzywnę albo karę ograniczenia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania, na wniosek skazanego sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 3 lat. Jeżeli grzywnę rozłożono na raty, to termin liczymy od ostatniej raty.

W przedmiocie zatarcia skazania orzeka sąd, chyba że zatarcie nastąpiło z mocy prawa. W przedmiocie zatarcia skazania orzeka sąd, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji. Dwa odstępstwa od tej zasady. Pierwsze z nich dotyczy sytuacji, gdy w pierwszej instancji wyroki wydało kilka równorzędnych sądów; właściwy jest wówczas sąd, który jako ostatni wydał wyrok skazujący. Drugie odstępstwo dotyczy natomiast sytuacji, w której dochodzi do łącznego zatarcia skazań wyrokami sądów różnego rzędu; właściwy jest wówczas sąd wyższego rzędu.

Sąd Najwyższy:

Bieg okresów określonych w art.107 k.k., decydujących o zatarciu skazania z mocy prawa lub uprawniających do zatarcia skazania w drodze orzeczenia sądu, nie może być liczony odrębnie dla poszczególnych wyroków, dotyczących sprawcy skazanego za dwa lub więcej przestępstw nie pozostających w zbiegu. Bieg tych okresów rozpoczyna się w takiej sytuacji od daty wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania kary orzeczonej ostatnim, dotyczącym sprawcy wyrokiem, a zatarcie skazania może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wszystkich wyroków dotyczących konkretnego sprawcy.

Możliwe jest skorzystanie z uprawnienia do złożenia wniosku wskazanego w art. 107 § 2 przez sprawcę, któremu wymierzono karę łączną przekraczającą wskazany w tym przepisie próg, jeśli tylko nie przekracza go żadna z połączonych kar jednostkowych. Fakt pozostawania poszczególnych przestępstw w relacji tzw. realnego zbiegu nie pozbawia poszczególnych czynów zabronionych waloru odrębności.

Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe; wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych.

Opłata sądowa od wniosku o zatarcie skazania – 45 zł.


Stworzyliśmy www.prawna.eu, aby pomagać naszym odbiorcom. Mimo, że jako adwokaci prezentujemy praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się z nich bezwarunkowo korzystać. Wskazówki, które udostępniamy powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.

Pamiętaj, że przeszukiwanie Internetu nie zastąpi bezpośredniej rozmowy z adwokatem i uzyskania wsparcia prawnego odnoszącego się bezpośrednio do Twojej sytuacji, tak samo jak szperanie w Internecie nie zastąpi wizyty u lekarza. Jeżeli masz problem prawny – idź do adwokata.


Adwokat Adam Bernau

tel: 500-506-506

e-mail: adam@prawna.eu

Adwokat Tomasz Mikołajczuk

tel: 505-501-543

e-mail: tomasz@prawna.eu


 

Adres siedziby Kancelarii Adwokackiej w Lublinie

ul. Radziszewskiego 8, lok. 214

(budynek kina Bajka, obok KULu i UMCS)

20-039 Lublin

kancelaria@prawna.eu