Adam Bernau, adwokat, tel. 500-506-506

Może zdarzyć się sytuacja, że osoba podejrzana pomimo dopuszczenia się czynu zabronionego to jednak nie popełnienia przestępstwa, a postępowanie karne zostanie umorzono. Dzieje się tak w przypadku działania sprawcy w warunkach zniesionej poczytalności. Jako podstawę prawną umorzenia postępowania wskazuje się wówczas art. 17 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania karnego w zw. z art. 31 § 1 Kodeksu karnego. Zazwyczaj również, w tym samym postanowieniu, stosuje się wobec sprawcy środek zabezpieczający. Środkiem może być np.umieszczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym – na podstawie art. 354 Kodeksu postępowania karnego i art. 94 § 1 I 2 Kodeksu karnego. To jednak z opinii biegłych psychiatrów wynikać musi, że izolacja w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym jest konieczna, gdyż pozostając na wolności stwarzałby realne zagrożenie ponownego popełnienia czynów skierowanych przeciwko życiu i zdrowiu człowieka, bezpieczeństwu publicznemu i innych czynów stwarzających poważne zagrożenie dla obowiązującego porządku prawnego.

Art. 31 Kodeksu karnego, nie popełnia przestępstwa, kto, z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem. Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

Podejrzany został wezwany do prokuratury. Przedstawiono mu zarzuty w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa oszustwa. Podczas przesłuchania podejrzany wskazał, że leczy się w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Poradni Zdrowia Psychicznego w Lublinie, w związku ze stwierdzoną u niego schizofrenię paranoidalną. Powyższa okoliczność została potwierdzona załączoną do akt sprawy podczas przesłuchania dokumentacją medyczną. Podejrzany występował z obrońcą.

W sytuacji, gdyby podejrzany nie miał ustanowionego obrońcy z wyboru a ujawniłyby się okoliczności wskazujące na istnienie przynajmniej uzasadnionej wątpliwości co do tego, że stan psychiczny oskarżonego wykazywał odstępstwa od w czasie popełnienia czynu albo wykazuje w toku toczącego się postępowania podejrzanemu musiałby zostać ustanowiony adwokat z urzędu. Często opinia biegłych wywoływana jest w sytuacji, gdy podejrzany jedynie oświadczy, że leczył się psychiatrycznie.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, złożono wniosek o powołanie dwóch biegłych lekarzy psychiatrów z Oddziału Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie celem wydania opinii w przedmiocie stanu zdrowia psychicznego podejrzanego. Po przeprowadzonym na oddziale w/w Szpitala badaniu ambulatoryjnym podejrzanego, biegli lekarze psychiatrzy orzekli, iż w/w jest chory psychicznie od około siedemnastu lat. Rozpoznano u niego przewlekłą chorobę psychiczną, schizofrenię paranoidalną. Dominują u niego objawy negatywne, tj. spadek aktywności ogólnej, stępienie życia uczuciowego, zaburzenia wypowiedzi, okresowo w zaburzeniach choroby występują urojenia prześladowcze, oddziaływania, halucynacje słuchowe. Z opinii biegłych lekarzy psychiatrów wynika, iż podejrzany w czasie popełnienia zarzucanych mu czynów miał zniesioną zdolność do rozpoznawania znaczenia tych czynów i zniesioną zdolność do pokierowania swoim postępowaniem. Nadto biegli psychiatrzy stwierdzili, że aktualnym stanie zdrowia psychicznego wskazany podejrzany nie jest zdolny do udziału w postępowaniu karnym i nie jest zdolny do samodzielnej i rozsądnej obrony.

A skoro tak to adwokat złożył wniosek o umorzenie postępowania karnego wobec tego podejrzanego. Wskazać bowiem należy, że niepoczytalność stanowi okoliczność wyłączającą winę i tym samym wyłączającą odpowiedzialność karną.

Kodeks karny wymienia trzy źródła niepoczytalności, tj. chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe i inne zakłócenie czynności psychicznych, powodujące u sprawcy niemożność rozpoznania jego znaczenia lub pokierowania swoim postępowaniem w czasie czynu. Niemożność rozpoznania znaczenia czynu oznacza tu zarówno niemożność uświadomienia sobie możliwych skutków swego działania, jak również niemożność oceny społecznej i moralnej czynu, zaś niemożność pokierowania swoim postępowaniem oznacza zakłócenie sfery woli.

W takiej sytuacji, gdy biegli stwierdzili, że podejrzany w czasie popełnienia zarzucanych mu czynów miał zniesioną zdolność do rozpoznawania znaczenia tych czynów i zniesioną zdolność do pokierowania swoim postępowaniem, biegli oceniają również to, czy stan zdrowia psychicznego nie stanowi przeciwwskazania do funkcjonowania społecznego bez potrzeby internowania w zakładzie psychiatrycznym. Biegli musza odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że w przyszłości podejrzany dopuści się czynu o znacznej szkodliwości społecznej. Jeśli tak to może ujawnić się potrzeba zastosowania wobec takiej osoby środka zabezpieczającego.

Podsumowując wskazać należy, że skoro z opinii biegłych lekarzy psychiatrów odnośnie stanu zdrowia psychicznego podejrzanego wynika, że jest on niepoczytalny to w świetle art. 31 § 1 Kodeksu karnego nie popełnił przestępstwa. Jest on bowiem np. osobą chorą psychicznie i w czasie zarzucanych mu czynów nie mógł rozpoznać ich znaczenia i pokierować swoim postępowaniem. Dlatego przepisy stanowią, iż w takim wypadku sprawca nie popełnia przestępstwa, a prowadzone postępowanie musi zostać umorzone w stosunku do tego podejrzanego.


Stworzyłem www.prawna.eu, aby pomóc wykonać pierwszy krok. Mimo, że jako adwokat prezentuje rozwiązania z praktyki sądowej, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się z nich korzystać bezwarunkowo. Wskazówki, które udostępniam powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, konfrontowane, a w szczególności konsultowane z adwokatem, by mogły być wykorzystane w danym przypadku.

Pamiętaj, że przeszukiwanie Internetu nie zastąpi bezpośredniej rozmowy z adwokatem i uzyskania wsparcia prawnego odnoszącego się bezpośrednio do Twojej sytuacji, tak samo jak przeszukiwanie Internetu nie zastąpi wizyty u lekarza. Jeżeli masz problem prawny – idź do adwokata.

Adam Bernau, adwokat

 

tel: 500-506-506

e-mail: adam@prawna.eu

Lublin, ul. Radziszewskiego 8, lok. 214 (budynek kina Bajka, Plackarni)