Adam Bernau, adwokat, tel. 500-506-506

Pierwszą czynnością jaką należy wykonać to złożenie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia sądu II instancji wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia tego wyroku. To nic nie kosztuje.

W postępowaniu przed Sądem Najwyższym obowiązuje zastępstwo stron przez adwokatów lub radców prawnych. Strona samodzielnie skargi kasacyjnej sporządzić nie może. Samodzielnie nie może również występować przed Sądem Najwyższym.

Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego przysługuje od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego wyroku, którą może wnieść strona, Prokurator Generalny lub Rzecznik Praw Obywatelskich. To samo dotyczy postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania kończących postępowanie w sprawie. Wniesienie skargi kasacyjnej przez stronę wyłącza – w zaskarżonym zakresie – wniesienie skargi kasacyjnej przez Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich.

Adwokat podkreśla, że skoro skarga kasacyjna przysługuje jedynie od wyroków sądu drugiej instancji, to nie można zaskarżyć wyroku, jeżeli nie została od niego wniesiona apelacja.

Skargi kasacyjnej nie możesz skutecznie wnieść w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

Natomiast w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych wartość przedmiotu zaskarżenia musi wynosić minimum 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych. Jednakże w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych skarga kasacyjna przysługuje niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawach o przyznanie i o wstrzymanie emerytury lub renty oraz o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. Niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia skarga kasacyjna przysługuje także w sprawach o odszkodowanie z tytułu wyrządzenia szkody przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem.

Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna także w sprawach:
– o rozwód,
– o separację,
– o alimenty,
– o czynsz najmu lub dzierżawy,
– o naruszenie posiadania,
– dotyczących kar porządkowych, świadectwa pracy i roszczeń z tym związanych oraz o deputaty lub ich ekwiwalent,
– rozpoznanych w postępowaniu uproszczonym.

Poza tym skarga kasacyjna nie jest dopuszczalna od wyroku ustalającego nieistnienie małżeństwa lub orzekającego unieważnienie małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron po uprawomocnieniu się wyroku zawarła związek małżeński.

Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego nie przysługuje od postanowienia o kosztach procesu.

Od orzeczenia sądu drugiej instancji, uchylającego zaskarżone orzeczenie w części i przekazującej sprawę w tym zakresie sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania, skarga kasacyjna nie przysługuje. Jeżeli jednak sąd drugiej instancji częściowo oddala apelację, jednocześnie uchylając wyrok sądu pierwszej instancji, to od wyroku w części oddalającej apelację skarga kasacyjna przysługuje.

W postępowaniu nieprocesowym skarga kasacyjna przysługuje od wydanego przez sąd drugiej instancji postanowienia co do istoty sprawy oraz od postanowienia w przedmiocie odrzucenia wniosku i umorzenia postępowania kończących postępowanie w sprawie – w sprawach z zakresu prawa osobowego, rzeczowego i spadkowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

W sprawach z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli skarga kasacyjna przysługuje tylko w sprawach o przysposobienie oraz o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, chyba że wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż sto pięćdziesiąt tysięcy złotych.

W postępowaniu rejestrowym skarga kasacyjna przysługuje jedynie od postanowień sądu drugiej instancji w przedmiocie wpisu lub wykreślenia z rejestru podmiotu podlegającego rejestracji.

W postępowaniu nieprocesowym skarga kasacyjna nie przysługuje w sprawach dotyczących:

  1. przepadku rzeczy;
  2. likwidacji niepojętych depozytów;
  3. zarządu związanego ze współwłasnością lub użytkowaniem;
  4. zabezpieczenia spadku i spisu inwentarza, wyjawienia przedmiotów spadkowych, zarządu spadku nieobjętego oraz zwolnienia wykonawcy testamentu;
  5. zniesienia współwłasności i działu spadku, jeżeli wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż sto pięćdziesiąt tysięcy złotych.

Prawnicy sygnalizują, że w orzecznictwie sądowym przyjęto także, że skarga kasacyjna nie przysługuje m.in.:

  1. od postanowienia sądu drugiej instancji w przedmiocie odrzucenia skargi o wznowienie postępowania nieprocesowego (post. SN z 15.10.2001 r., V CKN 357/01);
  2. w sprawach nieletnich, objętych ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich, bowiem sprawy te nie zostały wymienione w przepisie art. 5191 Kodeksu postępowania cywilnego (post. SN z 27.2.2013 r., IV CZ 1/13).

Skargę kasacyjną strona może oprzeć na następujących podstawach (zarzutach):
– naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie,
– naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.
Podstawą skargi kasacyjnej nie mogą być zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów.

Ponadto w skardze kasacyjnej należy zawrzeć wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania oraz uzasadnienie tego wniosku.

Skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem stronie skarżącej. Orzeczenie sądu drugiej instancji z uzasadnieniem doręcza się tej stronie, która w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji zażądała doręczenia.

Strona przeciwna może wnieść do sądu drugiej instancji odpowiedź na skargę kasacyjną w terminie dwutygodniowym od doręczenia jej skargi.

Sąd Najwyższy przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania (tzw. przedsąd), jeżeli:
– w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne,
– istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów,
– zachodzi nieważność postępowania,
– lub skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona.

Wstępne badanie skargi kasacyjnej umożliwia Sądowi Najwyższemu zajmowanie się tylko sprawami najpoważniejszymi, służącymi rozwojowi i kształtowaniu systemu prawnego. Adwokat musi podkreślić, że postępowanie przed Sądem Najwyższym nie jest postępowaniem III-instancyjnym, a środkiem nadzwyczajnym.

Adwokat zwraca również uwagę, że skarga kasacyjna w sprawie cywilnej w części, w której zaskarża rozstrzygnięcie korzystne dla strony, podlega odrzuceniu, ponieważ w tym zakresie jest niedopuszczalna z uwagi na nieistnienie po stronie skarżącej interesu w zaskarżeniu (gravamen).

Zażalenie do Sądu Najwyższego przysługuje na postanowienie sądu drugiej instancji odrzucające skargę kasacyjną.

Skarga kasacyjna podlega opłacie sądowej w zależności od wartości przedmiotu zaskarżenia. A w sprawach z zakresu prawa pracy opłata wynosi 30 zł. Jednakże w sprawach pracowniczych, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000 złotych, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową.

Podstawę kasacji mogą stanowić wyłącznie uchybienia popełnione przez sąd drugiej instancji. Jeżeli skarga kasacyjna została uzasadniona wyłącznie naruszeniem przepisów postępowania przez sąd pierwszej instancji to podlega ona oddaleniu.


Stworzyłem www.prawna.eu, aby pomóc wykonać pierwszy krok. Mimo, że jako adwokat prezentuje rozwiązania z praktyki sądowej, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się z nich korzystać bezwarunkowo. Wskazówki, które udostępniam powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, konfrontowane, a w szczególności konsultowane z adwokatem, by mogły być wykorzystane w danym przypadku.

Pamiętaj, że przeszukiwanie Internetu nie zastąpi bezpośredniej rozmowy z adwokatem i uzyskania wsparcia prawnego odnoszącego się bezpośrednio do Twojej sytuacji, tak samo jak przeszukiwanie Internetu nie zastąpi wizyty u lekarza. Jeżeli masz problem prawny – idź do adwokata.

Adam Bernau, adwokat

 

tel: 500-506-506

e-mail: adam@prawna.eu

Lublin, ul. Radziszewskiego 8, lok. 214 (budynek kina Bajka, Plackarni)