Adam Bernau, adwokat, tel. 500-506-506

Jak wygląda przesłuchanie małoletniego, który jest jednocześnie pokrzywdzonym?

Zgodnie z art.  185a Kodeksu postępowania karnego w sprawach o przestępstwa popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej lub dotyczące wolności seksualnej i obyczajności, dotyczące pozbawienia wolności, groźby karalnej, uporczywego nękania (stalkingu) jak również dotyczące przestępstw przeciwko rodzinie i opiece np. znęcania się czy rozpijania małoletniego – pokrzywdzonego, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat, przesłuchuje się w charakterze świadka tylko wówczas, gdy jego zeznania mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, i tylko raz, chyba że wyjdą na jaw istotne okoliczności, których wyjaśnienie wymaga ponownego przesłuchania, lub żąda tego oskarżony, który nie miał obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego.

Przesłuchanie przeprowadza sąd na posiedzeniu z udziałem biegłego psychologa. Prokurator, obrońca oraz pełnomocnik pokrzywdzonego mają prawo wziąć udział w przesłuchaniu. Przedstawiciel ustawowy lub osoba pełnoletnia wskazana przez pokrzywdzonego ma prawo również być obecna przy przesłuchaniu, jeżeli nie ogranicza to swobody wypowiedzi przesłuchiwanego. Jeżeli oskarżony zawiadomiony o tej czynności nie posiada obrońcy z wyboru, sąd wyznacza mu obrońcę z urzędu.

Na rozprawie głównej odtwarza się sporządzony zapis obrazu i dźwięku przesłuchania oraz odczytuje się protokół przesłuchania.

Jak wygląda przesłuchanie małoletniego, który jest tylko świadkiem?

W sprawach o przestępstwa popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej lub dotyczące wolności seksualnej i obyczajności oraz rodzinie i opiece – świadka, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat, przesłuchuje się w taki sam sposób jak małoletniego pokrzywdzonego w sposób opisany powyżej po spełnieniu dodatkowego warunku, a mianowicie, jeżeli zeznania tego świadka mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

Gdyby organ przesłuchujący –sąd stwierdził, że zeznania małoletniego świadka, który nie ukończył 15 lat nie mają istotnego znaczenia w sprawie, wówczas przesłuchanie takiego świadka może odbyć się bez opisanego powyżej trybu ochronnego. Nie ma jednak przeszkód, aby takie przesłuchanie odbyło się jednak również w opisanym trybie ochronnym.

W związku z tym podkreślić należy, że jeżeli zeznania świadka mają dotyczyć okoliczności, które „mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy” to przesłuchanie powinno odbyć się w sposób przewidziany dla małoletniego pokrzywdzonego – przez sąd na posiedzeniu z udziałem biegłego psychologa.

Opisany sposób przesłuchania świadka małoletniego nie dotyczy sytuacji, jeżeli świadkiem, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat jest osoba współdziałająca (współsprawca) w popełnieniu przestępstwa, którego dotyczy sprawa. Świadka takiego przesłuchuje się bowiem tak jak każdego innego.

Kto reprezentuje małoletniego pokrzywdzonego?

Jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni albo ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo, prawa jego wykonuje przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje. Przedstawiciel taki może jednocześnie ustanowić dla małoletniego pokrzywdzonego lub świadka pełnomocnika w osobie adwokata.


Stworzyłem www.prawna.eu, aby pomóc wykonać pierwszy krok. Mimo, że jako adwokat prezentuje rozwiązania z praktyki sądowej, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się z nich korzystać bezwarunkowo. Wskazówki, które udostępniam powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, konfrontowane, a w szczególności konsultowane z adwokatem, by mogły być wykorzystane w danym przypadku.

Pamiętaj, że przeszukiwanie Internetu nie zastąpi bezpośredniej rozmowy z adwokatem i uzyskania wsparcia prawnego odnoszącego się bezpośrednio do Twojej sytuacji, tak samo jak przeszukiwanie Internetu nie zastąpi wizyty u lekarza. Jeżeli masz problem prawny – idź do adwokata.

Adam Bernau, adwokat

 

tel: 500-506-506

e-mail: adam@prawna.eu

Lublin, ul. Radziszewskiego 8, lok. 214 (budynek kina Bajka, Plackarni)