Kiedy sąd orzeknie rozwód a kiedy nie? Jakie warunki muszą być spełnione? O czym musi orzec sąd?

Kiedy zostanie orzeczony rozwód?

Aby sąd orzekł rozwód, w postępowaniu sądowym strona musi wykazać, że nastąpił rozkład pożycia małżonków, czyli że zostały zerwane wszelkie więzi duchowe, fizyczne i materialne, które łączyły małżonków.

Dodatkowo strona musi wykazać, że wspomniany rozkład pożycia jest trwały, czyli nie jest możliwy powrót małżonków do współżycia fizycznego, nie jest możliwe odbudowanie relacji materialnych, ani nie jest możliwe na nowo połączenie małżonków więziami uczuciowymi.

Małżonkowie podczas trwania małżeństwa są zobowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą założyli. Jeżeli jednak między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, aby sąd rozwiązał ich małżeństwo przez rozwód. Zupełność i trwałość rozkładu pożycia małżeńskiego muszą występować łącznie – to są tak zwane przesłanki orzeczenia rozwodu.

Aby ustalić, czy rzeczywiście doszło już do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia sąd podczas sprawy rozwodowej ma obowiązek przeprowadzić postępowanie dowodowe, które ustali, czy ten rozpad małżeństwa ma rzeczywiście miejsce i czy uzasadnia on rozwód.

Adwokat wskazuje, że rozwód zostanie orzeczony, jeśli równocześnie nastąpi rozpad pożycia:

– w sferze gospodarczej – małżonkowie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego (np. oddzielnie zarządzają finansami, oddzielnie przygotowują i spożywają posiłki, oddzielnie piorą, oddzielnie gospodarują, nie spędzają wspólnie wakacji ani świąt, nie planują wspólnie, itd.),

– w sferze fizycznej – brak pożycia fizycznego między małżonkami, nawet jednak jedynie sporadyczne stosunki fizyczne między małżonkami z reguły będą wskazywać na to, iż rozkład pożycia nie jest jeszcze zupełny,

– oraz w sferze emocjonalnej (duchowej) – małżonkowie już się nie kochają. Do uznania, że między małżonkami nie ma wspólnoty duchowej, nie jest konieczne stwierdzenie wrogiego stosunku małżonków do siebie. Także zachowanie poprawnych stosunków w tym względzie, utrzymywanie kontaktów w interesie wspólnych dzieci itp. nie musi koniecznie oznaczać, iż więź duchowa małżonków została utrzymana i nie istnieje rozkład pożycia. Chodzi tu bowiem nie o jakąkolwiek więź duchową między dwojgiem ludzi, lecz o więź charakterystyczną dla duchowej wspólnoty małżeńskiej.

Gdy jednak przy zupełnym braku więzi duchowej i fizycznej pozostały pewne elementy więzi gospodarczej, rozkład pożycia może być mimo to uznany za zupełny, jeżeli utrzymanie elementów więzi gospodarczej (np. wspólnego mieszkania) zostało wywołane szczególnymi okolicznościami.

Poza wyżej wymienionymi elementami zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, aby orzec rozwód, sąd musi zbadać, czy rozkład pożycia małżeńskiego jest trwały – czyli, gdy oparta na doświadczeniu życiowym ocena prowadzi do wniosku, że w okolicznościach sprawy, powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi.

Zazwyczaj ocena, że powrót małżonków do pożycia nie nastąpi, jest możliwa dopiero po upływie pewnego czasu od ich rozstania.Zdarzają się jednak sytuacje wyjątkowe, gdy wniosek, że rozkład pożycia małżeńskiego stał się trwały, znajduje uzasadnienie już wkrótce po rozejściu się małżonków. Adwokat wskazuje jednak, że kodeks rodzinny i opiekuńczy nie uzależnia orzeczenia rozwodu od upływu określonego czasu liczonego od zaistnienia faktycznej separacji.

Rozwód z winy czy bez winy?

Orzekając o samym rozwodzie sąd musi rozstrzygnąć czy małżeństwo ma zostać rozwiązane przez rozwód z winy czy bez orzekania o winie.

O czym jeszcze musi rozstrzygnąć sąd podczas sprawy o rozwód, poza samym orzeczeniem rozwodu?

O poniższych kwestiach sąd ma obowiązek rozstrzygnąć, gdy małżonkowie mają małoletnie dzieci (poniżej 18 roku życia).

Poza orzeczeniem samego rozwodu sąd musi również rozstrzygnąć o:

Władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków. Czy władza rodzicielska ma zostać ograniczona, a może należy pozbawić rodzica władzy rodzicielskiej, czy też władza rodzicielska ma zostać pozostawiona obojgu rodzicom.

Miejscu zamieszkania dziecka przy jednym z rodziców.

– Kontaktach rodzica z dzieckiem, tego z rodziców, który z deckiem nie będzie mieszkał na co dzień.

Alimentach na dziecko.

A co z mieszkaniem?

Jeżeli małżonkowie po rozwodzie będą nadal mieszkać we wspólnym mieszkaniu wówczas sąd powinien ustalić sposób korzystania ze wspólnego mieszkania.

Wyjątkowo możliwa jest eksmisja jednego z małżonków.

Możliwe jest również dokonanie podziału majątku wspólnego.

Istnieje również możliwość żądania alimentów jednego małżonka od drugiego, zarówno, gdy rozwód nastąpił z orzeczeniem o winie jak i bez orzekania o winie.

W sprawie o rozwód możliwe jest przeprowadzenie dobrowolnej mediacji małżonków chcących się rozwieść celem celem uzgodnienia powyższych rzeczy.

Gdy sąd poweźmie wątpliwości co do tego, że rozpad małżeństwa jest zupełny i trwały, tzn. że są widoki na utrzymanie małżeństwa wówczas sąd może zawiesić postępowanie. Jeśli natomiast niepoprawna relacja panująca między małżonkami przekłada się negatywnie na dobro dziecka, wówczas sąd może zobowiązać rodziców do podjęcia terapii.

Kiedy może nie dojść do rozwodu?

Nawet jeśli spełnione są wyże wymienione okoliczności i powody uzasadniające orzeczenie rozwodu między małżonkami to z poniższych powodów sąd takiego rozwodu może „nie dać”.

Do rozwodu nie dojdzie, jeżeli miałoby ucierpieć na tym dobro małoletnich dzieci tj. do 18-go roku życia. Bywa nawet tak, że małżeństwo istnieje tylko na papierze, a sprawa musi zakończyć się oddaleniem pozwu rozwodowego. Właśnie przez wzgląd na dobro dzieci. Aby to ocenić niezbędne bardzo często jest wywołanie opinii biegłych z zakresu psychologii, czy pedagoga, czasem innych specjalności.

Dobro małoletniego dziecka to jego interesy osobiste, sytuacja uczuciowa, duchowa, a także materialna, zapewnienie mu prawidłowego w danych warunkach rozwoju fizycznego i duchowego. Niestety, niejednokrotnie w sytuacji bardzo ostrego konfliktu między rodzicami dobro małoletniego dziecka wręcz wymaga, by rodzice się rozeszli.

Jak rozumieć dobro dziecka w kontekście sprawy o rozwód?

Nie ulega też wątpliwości, że na skutek rozkładu pożycia małżeńskiego rodziców cierpi dobro dziecka. Nie chodzi jednak o to, czy na skutek rozkładu pożycia cierpi dobro wspólnego małoletniego dziecka rozwodzących się małżonków, lecz o to, czy w wypadku orzeczenia rozwodu dobro takiego dziecka ucierpi bardziej niż wtedy, gdyby rozwód nie został orzeczony. Aby to ocenić należy wziąć pod uwagę wiek dziecka, jego dotychczasowe stosunki z rodzicami, stan zdrowia, stopień wrażliwości dziecka (w takiej sytuacji może być konieczne wywołanie opinii biegłych, obecnie z opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów – dawniej RODK).

Od czasu do czasu zdarza się, że biegli psycholog czy pedagog wydając łącznie opinie w ramach opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów stwierdzają, że na obecnym etapie więź emocjonalna dziecka lub dzieci jest tak silna z obojgiem rodziców, że orzeczenie rozwodu wpłynie negatywnie na ich stan psychiczny i orzeczenie rozwodu na obecnym etapie nie jest zgodne z dobrem dziecka. Wówczas konieczne jest „odczekanie” np. zawieszenie postępowania i skierowanie dziecka lub dzieci do poradni psychologicznej, do psychologa, który będzie w taki sposób przeprowadzić spotkania z dzieckiem, aby przygotować je do rozwodu rodziców.

W jakich jeszcze sytuacjach rozwód może nie zostać orzeczony?

Nie można również rozwiązać małżeństwa jeśli byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeśli żąda go małżonek wyłącznie winny rozwodu, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Adwokat podkreśla, że istotne znaczenie dla oceny skuteczności odmowy zgody na rozwód mogą mieć zwłaszcza przyczyny rozkładupożycia. Może się bowiem zdarzyć, że jeden z małżonków jest już w innym faktycznym związku pozamałżeńskim (konkubinat), są już w nim dzieci i konieczne oraz celowe jest – ze względu na normy prawne i społeczne – zalegalizowanie tego związku. Odnosi się to w szczególności do sytuacji, gdy nie ma dzieci z małżeństwa, którego ustania żąda jeden z małżonków albo gdy są one już samodzielne (ukończyły 18 rok życia). Odmowa w takiej sytuacji zgody na rozwód przez jednego z małżonków, prowadząca do uniemożliwienia zalegalizowania nowego, harmonijnego związku, w którym wychowują się małoletnie dzieci, nie powinna znajdować usprawiedliwienia w świetle zasad współżycia społecznego.

Jeżeli jeden z małżonków żąda separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód.

Kiedy i jak można powrócić do nazwiska po rozwodzie?

Małżonek, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego złożyć osobiście oświadczenie, w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego, że chce nosić nazwisko takie, jakie nosił przed zawarciem małżeństwa. Możliwość taka nie zależy od winy w spowodowaniu rozkładu pożycia. Termin trzech miesięcy nie może zostać wydłużony. Jest to czynność osobista – nie można ustanowić pełnomocnika w osobie adwokata do złożenia oświadczenia o powrocie do poprzedniego nazwiska.

Ile kosztuje rozwód czyli jakie opłaty związane są z postępowaniem sądowym?

Opłata sądowa od pozwu o rozwód – 600 zł.

Przy zasądzaniu alimentów dojdzie dodatkowa opłata stosunkowa od dochodzonej kwoty (5% od sumy zasądzonych alimentów za okres jednego roku). Opłatę od alimentów uiszcza ostatecznie osoba zobowiązana. Dodatkowa opłata sądowa będzie również należna w przypadku eksmisji (200 zł) i podziału majątku (1000 zł). Jeżeli kogoś nie stać na poniesienie tego kosztu, adwokat wskazuje, że osoba taka może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub w części.

Jeżeli oboje małżonków wyraża wolę uzyskania rozwodu i nie ma sporu co do pozostałych kwestii, o których sąd musi rozstrzygnąć w wyroku rozwodowym (władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, alimenty) wówczas po orzeczeniu rozwodu sąd zwróci połowę opłaty od pozwu czyli 300 zł i całość kosztów i opłat związanych z rozwodem zamknęłaby się wówczas w kwocie 300 zł.

Wynagrodzenie prawnika zależne będzie od okoliczności konkretnej sprawy. Duży wpływ na wysokość wynagrodzenia ma kwestia czy rozwód będzie z orzeczeniem o winie czy bez orzekania o winie, konieczności składania wniosków o udzielenie zabezpieczenia, składania zażaleń na te postanowienia.