Kiedy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i co dalej?

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego może złożyć ten, kto ma w tym interes prawny, a więc w szczególności strona postępowania administracyjnego, oraz jej adwokat.

Pamiętaj, że zanim zdecydujesz się wnieść skargę do sądu, musisz wyczerpać wszelkie środki odwoławcze przeciwko zaskarżonemu rozstrzygnięciu. Spytaj prawnika, czy w twoim konkretnym postępowaniu ta droga została już wykorzystana. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.

Skarga do sądu wojewódzkiego różni się od odwołania do drugiej instancji organu administracji.

Przede wszystkim złożenie skargi nie powoduje wstrzymania wykonania decyzji, ale w razie wniesienia skargi możesz złożyć wniosek z odpowiednim uzasadnieniem o wstrzymanie wykonania decyzji w całości lub w części.

Kolejną różnicą jest to, że skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego musi już spełniać określone wymagania. Najważniejsze jest to, że powinna ona wskazać naruszenie przez organy administracji konkretnych przepisów prawa.

Oczywiście skarga musi również zawierać wymagania formalne czyli wskazywać oznaczenie sądu, do którego jest kierowana, imię, nazwisko lub nazwę oraz adres skarżącego, jej adwokata, wskazanie zaskarżonej decyzji lub postanowienia, innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, podpis wnoszącego, oznaczenie załączników.

Skargę składamy do właściwego miejscowo wojewódzkiego sądu administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Zgodnie z przepisami do rozpoznania sprawy właściwy jest sąd, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. Organ administracji publicznej może uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Termin do wniesienia skargi do sądu wynosi 30 dni kalendarzowych od doręczenia rozstrzygnięcia organu postępowania administracyjnego w drugiej instancji. Pouczenie co do możliwości złożenia skargi powinno znajdować się na decyzji lub postanowieniu.

Aby wniesiona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego była skuteczna, należy uiścić opłatę.

Sąd rozpatruje sprawę jawnie. Rozstrzyga w granicach danej sprawy. Nie może wydać orzeczenia na niekorzyść skarżącego, chyba że sąd stwierdzi naruszenie prawa powodujące nieważność zaskarżonego aktu lub czynności.

Sprawy rozstrzygane są wyrokiem, w którym sąd może odrzucić skargę, jeżeli wniesiono ją po upływie terminu i nie uległ on przywróceniu lub z innych przyczyn skarga jest niedopuszczalna, sąd może również oddalić skargę, jeżeli była ona bezzasadna, albo uwzględnić skargę, o ile uzna ją za zasadną. Gdy skarga jest uwzględniana następuje wtedy uchylenie decyzji organu administracji lub postanowienia w całości lub części.

Od wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Skargę kasacyjną może wnieść strona lub jej pełnomocnik będący prawnikiem, prokurator lub rzecznik praw obywatelskich po doręczeniu im odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Co ważne, zgodnie z przepisami skargi kasacyjnej nie może sporządzić sama strona.

Skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Wymóg ten, zwany przymusem adwokackim, ma na celu zapewnienie skardze kasacyjnej odpowiedniego poziomu merytorycznego i formalnego.

Skargę kasacyjną można uzasadnić naruszeniem prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. Argumentem może też być naruszenie przepisów postępowania, jeżeli naruszenie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Skargę kasacyjną wnosi się do sądu administracyjnego, który wydał zaskarżony wyrok w terminie trzydziestu dni od doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Opłatę od skargi kasacyjnej uiszcza się składając skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Z kolei ewentualne uiszczenie opłaty stałej od skargi kasacyjnej bezpośrednio w Naczelnym Sądzie Administracyjnym nie skutkuje odrzucenia skargi kasacyjnej tylko z tego powodu, że wpis nie został uiszczony we właściwym sądzie w rozumieniu art. 219 par. 2 – ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Gdyby Sąd administracyjny odrzucił skargę np. z powodu nieuiszczenia opłaty w terminie lub nieuzupełnienia innych braków formalnych to zgodnie z ustawą o postępowaniu przed sądami administracyjnymi odrzucenie skargi można kwestionować. Na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego odrzucające skargę przysługuje zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ponadto jeśli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek może ten termin przywrócić. W piśmie należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu przez skarżącego. Odmowę przywrócenia terminu do dokonania danej czynności również można zażalić (składać zażalenie).