Adam Bernau, adwokat, tel. 500-506-506

Przepis dotyczący warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności istotnie się zmieniło z dniem 1 lipca 2015 r.

Przed tą datą brzmiał następująco: Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.

Po tej dacie, czyli od 1 lipca 2015 roku brzmi następująco: Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.

Pierwsza zmiana dotyczy wysokości orzeczonej kary, która nie może przekraczać roku, wcześniej 2 lata.

Biorąc pod uwagę, że 60% kar orzekanych był właśnie z warunkowym jej zawieszeniem, zmiana obecnie już w istotny sposób rzutuje na ilość osób osadzanych w zakładach karnych.

Nie ma znaczenia, czy kara orzeczona w wyroku w wymiarze roku pozbawienia wolności została orzeczona za przestępstwo umyślne, czy nieumyślne. Warto wiedzieć, że istnieje możliwość warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności jeśli jest ona również orzekana łącznie z karą grzywny czy obowiązkiem naprawienia szkody lub przepadku.

Drugie novum obecnego brzmienia przepisu dotyczącego warunkowego zawieszania kar pozbawienia wolności dotyczy uprzedniej karalności osoby. Warto zwrócić uwagę, że sama dotychczasowa karalność, czyli skazanie prawomocne jakie miało miejsce przed aktualnym wyrokiem, nie ma znaczenia. Znaczenie natomiast ma czy sprawca w czasie popełnienia tego aktualnie osądzanego czynu był skazany na karę pozbawienia wolności. Bowiem, aby skorzystać z dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie może być skazany na karę pozbawienia wolności. Nie ma tutaj również znaczenia czy to wcześniejsze skazanie, które już było w momencie popełnienia nowego przestępstwa było skazaniem na kare pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary czy bez warunkowego zawieszenia wykonania kary. Chodzi w przepisie o jakiekolwiek prawomocne skazanie za przestępstwo.

Obecnie nie ma już również obecnie możliwości warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej do 5 lat w trybie art. 335, czyli wniosku prokuratora o skazanie bez rozprawy na skutek uzgodnienia z prokuratorem kary. Wcześniej było możliwe zawieszenie kary pozbawienia wolności w wymiarze do 5 lat na okres próby do lat 10. Podkreślam, tego już nie ma.

Jednak nadal możliwe jest warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej w wysokości do 5 lat na okres próby wynoszący do 10 lat, jeżeli sprawca ujawni wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotne okoliczności jego popełnienia albo osoba ta, niezależnie od wyjaśnień złożonych w swojej sprawie, ujawnił przed organem ścigania i przedstawił istotne okoliczności, nieznane dotychczas temu organowi, a dotyczące przestępstwa zagrożonego karą powyżej 5 lat pozbawienia wolności. Ponadto sąd musi dojść do przekonania, że pomimo niewykonania kary sprawca nie popełni ponownie przestępstwa

Adwokat podkreśla, że warunkowe zawieszenie wykonania kary zawsze jest prawem sądu. Merytorycznie najistotniejszym warunkiem orzeczenia kary z warunkowym jej zawieszeniem jest dodatnia prognoza oparta na właściwościach i warunkach osobistych sprawcy oraz na jego dotychczasowym sposobie życia. To ma decydujące znaczenie i najczęściej na tym sąd skupia się w postępowaniu oraz w uzasadnieniu.


Stworzyłem www.prawna.eu, aby pomóc wykonać pierwszy krok. Mimo, że jako adwokat prezentuje rozwiązania z praktyki sądowej, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się z nich korzystać bezwarunkowo. Wskazówki, które udostępniam powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, konfrontowane, a w szczególności konsultowane z adwokatem, by mogły być wykorzystane w danym przypadku.

Pamiętaj, że przeszukiwanie Internetu nie zastąpi bezpośredniej rozmowy z adwokatem i uzyskania wsparcia prawnego odnoszącego się bezpośrednio do Twojej sytuacji, tak samo jak przeszukiwanie Internetu nie zastąpi wizyty u lekarza. Jeżeli masz problem prawny – idź do adwokata.

Adam Bernau, adwokat

 

tel: 500-506-506

e-mail: adam@prawna.eu

Lublin, ul. Radziszewskiego 8, lok. 214 (budynek kina Bajka, Plackarni)