Jaki okres prowadzi do zasiedzenia rzeczy ruchomej?

Do nabycia przez zasiedzenie własności rzeczy ruchomej jest konieczne nieprzerwane samoistne posiadanie tej rzeczy w dobrej wierze przez okres 3 lat. Wymóg dobrej wiary posiadacza odnosi się do całego okresu posiadania, nie tylko do momentu uzyskania posiadania. Posiadanie ruchomości w złej wierze nie prowadzi do nabycia jej własności przez zasiedzenie.

Adwokat podkreśla, że dobra wiara nabywcy rzeczy, prowadząca do jej nabycia przez zasiedzenie, musi istnieć nie tylko w dacie wejścia w posiadanie, ale przez cały czas posiadania.

Co decyduje, czy dana osoba będzie mogła zasiedzieć ruchomość?

Warto wiedzieć, że w dobrej wierze jest taki samoistny posiadacz rzeczy ruchomej, który wszedł w jej posiadanie nie tylko będąc przekonanym o nabyciu własności rzeczy ruchomej od osoby uprawnionej, ale nadto jeszcze gdy takie jego przekonanie było zarazem usprawiedliwione konkretnymi okolicznościami. Oznacza to, że dobrą wiarę samoistnego posiadacza wyłącza niedołożenie przezeń należytej staranności w celu zbadania, czy zbywca jest rzeczywiście osobą uprawnioną do rozporządzania zbywaną rzeczą. Innymi słowy przesłanki prowadzące do zasiedzenia rzeczy ruchomej np. samochód są bardzo wyśrubowane.

Ponadto, w przypadku rozważania kwestii zasiedzenia rzeczy ruchomej należy pamiętać, że dowiedzenie się przez posiadacza rzeczy przed upływem okresu zasiedzenia (czyli trzech lat), iż nabył on rzecz od nieuprawnionej osoby, sprawia, że należy go od początku jej posiadania traktować jako posiadacza w złej wierze. Co uniemożliwia skuteczne stwierdzenie zasiedzenia ruchomości.

Możliwe jest nabycie w drodze zasiedzenia już ustanowionego użytkowania wieczystego; prawo takie nie może powstać w wyniku zasiedzenia. Nabycie w drodze zasiedzenia służebności gruntowej może nastąpić tylko wtedy, gdy służebność polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia.

Czy można zasiedzieć ruchomość w złej wierze tak jak ma to  miejsce w sytuacji zasiedzenia nieruchomości?

W złej wierze nabycie rzeczy ruchomej przez zasiedzenie jest wyłączone tym samym niemożliwe.

Jaki sąd jest właściwy w sprawie o zasiedzenie rzeczy ruchomej?

W materii dotyczącej zasiedzenia rzeczy ruchomej, takiej jak samochód, właściwy jest sąd powszechny.

Jakie są skutki zasiedzenia rzeczy ruchomej?

Osoba, która nabyła własność przez zasiedzenie, może żądać, by sąd stwierdził to swoim orzeczeniem. Wydane w postępowaniu nieprocesowym postanowienie o stwierdzenie zasiedzenia ma charakter deklaratoryjny (jedynie stwierdza coś, co już nastąpiło). Postanowienie sądu o zasiedzenie jest dowodem nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie i stanowi podstawę wpisu prawa własności do księgi wieczystej.

Nie może żądać od sądu stwierdzenia zasiedzenia osoba, która ma trudności z udowodnieniem swojego prawa własności nabytego w innej drodze. Zatem zasiedzieć własność może tylko taki posiadacz, który nie jest właścicielem rzeczy.

Adwokat Tomasz Mikołajczuk

tel: 505-501-543

e-mail: tomasz@prawna.eu


 

Adres siedziby Kancelarii Adwokackiej w Lublinie

ul. Radziszewskiego 8, lok. 214 (budynek kina Bajka, obok KULu i UMCS)

20-039 Lublin