Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Lublinie, tel. 500-506-506 (Adam Bernau, adwokat), 505-501-543 (Tomasz Mikołajczuk, adwokat) kancelaria@prawna.eu

Władza rodzicielska a kontakty z dzieckiem – jaka różnica?

Jako, że większość osób, które do nas przychodzą, nie widzą na początku różnicy między władzą rodzicielską w wykonywaniem kontaktów z dzieckiem, to na początku zawsze podkreślam, że prawo do utrzymywania kontaktów rodzica z dzieckiem, nawet jeśli rodzice nie mieszkają już razem np. na skutek rozwodu, jest niezależne od władzy rodzicielskiej. Rodzice oraz ich dziecko mają nie tylko prawo, ale i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty są regulowanie oddzielnie od władzy rodzicielskiej. Fakt, że jeden z rodziców został nawet pozbawiony władzy rodzicielskiej lub ograniczony we władzy rodzicielskiej do pewnych obowiązków lub uprawnień w stosunku do dziecka, to jeszcze nie zabiera mu prawa do kontaktowania się z dzieckiem.

Kwestia władzy rodzicielskiej nie wyklucza możliwości swobody w ustaleniu okresowego pobytu dziecka u drugiego rodzica w okresie ferii, wakacji, świąt oraz szerokich kontaktów bieżących z rodzicem, u którego dziecko nie przebywa stale.

Jakie są możliwe formy kontaktu z dzieckiem?

Kontakty z dzieckiem mogą obejmować w szczególności przebywanie z dzieckiem bezpośrednio czyli poprzez odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i poprzez bezpośrednie porozumiewanie się, ale także pośrednio poprzez utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej – e-mail, skype, facebook.

Kiedy regulować kontakty z dzieckiem?

Kontakty jednego z rodziców z dzieckiem regulowane są najczęściej w sytuacji, gdy rodzic ten nie mieszka na stałe z dzieckiem. Praktyka pokazuje jednak, że wspólne zamieszkiwanie rodziców nie wyklucza również sporu co do kontaktów z dzieckiem. Np. gdy matka na każdy weekend zabiera dziecko tam gdzie ona chce, a ojciec nigdy tego zrobić nie może, bo zaczyna się awantura „o dziecko”. Jako, że często spawa o ustalenie kontaktów z dzieckiem ma związek również z miejscem zamieszkania dziecka sprawy o ustalenie miejsca pobytu dziecka i ustalenie kontaktów mogą być połączone do wspólnego rozpoznania w jednej sprawie sądowej.

Jak powinno się regulować kontakty z dzieckiem?

W pierwszej kolejności to rodzice są upoważnieni do uregulowania swoich kontaktów z dzieckiem, biorąc pod uwagę rozsądne życzenia samego dziecka. Rodzice, jeśli ich dojrzała postawa na to pozwala, mogą uregulować kontakty w sposób nieograniczony. W takiej sytuacji drugi z rodziców, który z dzieckiem nie mieszka, będzie miał możliwość kontaktu z dzieckiem bezpośrednio lub poprzez komunikacje elektroniczną, w każdym momencie, gdy warunki na to pozwalają – dziecko nie jest w szkole ani w przedszkolu, ani nie ma innych zaplanowanych zajęć czy wizyt lekarskich. Może wówczas zabierać dziecko poza jego stałe miejsce zamieszkania, kontaktując się wcześniej z matką i uzgadniając tę kwestię. Porozumienie rodziców nie wymaga szczególnej formy.

Dopiero, gdy rodzice nie są w stanie się porozumieć w zakresie tego kiedy dziecko może pójść do drugiego z rodziców, na jak długo, kto odbierze dziecko, kto zawiezie, u kogo dziecko spędza święta, jak wygląda podział spędzanego z dzieckiem czasu w wakacje, itp. wówczas można poprosić sąd o pomoc.

Realizacja osobistej styczności z dzieckiem może następować w różnej formie, również poprzez określenie terminów i sposobu spotkań.

Istniejąca czasowa przeszkoda związana z aresztowaniem jednego z rodziców nie stanowi dostatecznej podstawy do odstąpienia od uregulowania tej kwestii.

Jak wspomniano wcześniej, w zakresie ustalania kontaktów z dzieckiem bierze się pod uwagę zdanie samego dziecka. W związku z tym nie leży w interesie dziecka zmuszanie go do kontaktów z rodzicami, jeżeli wielokrotnie odmawia na nie zgody, nawet po psychologicznym przygotowaniu zarówno jego, jak i rodziców.

Jak wygląda procedura sądowa w sprawie ustalenia kontaktów z dzieckiem?

Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem składamy do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i opiekuńczego właściwego według miejsca zamieszkania dziecka, np. IV Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku lub V Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie. Na stronach danego sądu można ustalić jak przebiega podział administracyjny właściwości danego sądu. Opłata sądowa od wniosku wynosi 40 zł. Od postanowienia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem wydanego przez Sąd Rejonowy przysługuje apelacja do Sądu Okręgowego np. Sądu Okręgowego w Lublinie III Wydział Cywilny Rodzinny, który jest właściwy do rozpoznawania odwołań od postanowień w sprawach kontaktów z dzieckiem wydanych przez wyżej wymienione sądy rejonowe. Opłata sądowa od odwołania-apelacji również wynosi 40 zł. W trakcie trwania postępowania o uregulowanie kontaktów z dzieckiem lub zmianę wcześniej już wydanego postanowienia w sprawie kontaktów zazwyczaj istnieje potrzeba wywołania opinii biegłych z Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (dawniej Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego), a wcześniej przesłuchania zgłoszonych przez strony świadków.

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas trwania sprawy o kontakty lub w sprawie o rozwód?

Składając pismo do sądu, w którym zawarto wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem możliwe jest również złożenie wniosku o wydanie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia kontaktów na czas trwania procesu. Może mieć to miejsce zarówno w sprawie, która dotyczy tylko ustalenia kontaktów przed sądem rejonowym jak również w sprawie o rozwód przed sądem okręgowym, w której również kontakty muszą być przez sąd uregulowane.

W sprawie o zabezpieczenie warto wiedzieć, że rolą wnioskodawcy, który składa wniosek o udzielenie zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem jest uprawdopodobnić i wykazać interes prawny, że brak zabezpieczenia uniemożliwi mu realizacje kontaktów, np. matka uniemożliwia kontakty. Chodzi o wskazanie, co konkretnie sąd powinien nakazać albo czego zakazać drugiemu małżonkowi, przeciw któremu wniosek jest wymierzony.


Stworzyliśmy www.prawna.eu, aby pomagać naszym odbiorcom. Mimo, że jako adwokaci prezentujemy praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się z nich bezwarunkowo korzystać. Wskazówki, które udostępniamy powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.

Pamiętaj, że przeszukiwanie Internetu nie zastąpi bezpośredniej rozmowy z adwokatem i uzyskania wsparcia prawnego odnoszącego się bezpośrednio do Twojej sytuacji, tak samo jak szperanie w Internecie nie zastąpi wizyty u lekarza. Jeżeli masz problem prawny – idź do adwokata.


Adwokat Adam Bernau

tel: 500-506-506

e-mail: adam@prawna.eu


Adres siedziby Kancelarii Adwokackiej w Lublinie

ul. Radziszewskiego 8, lok. 214 (budynek kina Bajka, obok KULu i UMCS)

20-039 Lublin