Adam Bernau, adwokat, tel. 500-506-506

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące niektórych problemów rodzinnych i alimentacyjnych związanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolności.

Czy rozpoczęcie wykonywania kary pozbawienia wolności wpływa na władzę rodzicielską?

Skazanie na karę pozbawienia wolności i rozpoczęcie wykonywania tej kary bezpośrednio nie wpływa na istnienie i zakres władzy rodzicielskiej. Kierując do wykonania orzeczenie o pozbawieniu wolności, sąd ma obowiązek zawiadomienia sądu opiekuńczego, jeśli zachodzi potrzeba opieki nad dziećmi skazanego. Potrzeba zawiadomienia sądu opiekuńczego zachodzi, gdy skazany jest wyłącznym opiekunem dziecka (tzn. nie ma innej osoby, której przysługiwałaby władza rodzicielska).

Sąd opiekuńczy, kierując się dobrem dziecka, może zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej i odpowiednio ograniczyć władzę rodzicielską osoby skazanej.

Kierując do wykonania karę pozbawienia wolności, sąd zawiadamia także właściwy organ, jeżeli zachodzi potrzeba opieki nad osobą niedołężną lub chorą, którą opiekował się skazany albo gdy zachodzi potrzeba ochrony mienia lub mieszkania skazanego (sąd zwraca się najczęściej do władz odpowiedniej gminy).

Czy odbywający karę pozbawienia wolności może uniknąć płacenia zasądzonych alimentów?

Odbywanie kary pozbawienia wolności niewątpliwie może wpłynąć na wykonywanie obowiązku alimentacyjnego. Z pewnością osadzenie w zakładzie karnym nie zwalnia z obowiązku płacenia alimentów, choć może wpłynąć na jego zakres i na sposób realizacji. Przyjęte w Kodeksie karnym wykonawczym i w Kodeksie postępowania cywilnego rozwiązania ułatwiają wierzycielowi prowadzenie postępowania egzekucyjnego i stwarzają warunki do możliwie pełnego zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych.

Przy przyjęciu do zakładu karnego skazany ma obowiązek poinformowania o ciążącym na nim obowiązku alimentacyjnym. Zobowiązanie do świadczeń alimentacyjnych, podobnie jak szczególnie trudna sytuacja materialna skazanego lub jego rodziny, jest podstawą do uzyskania zatrudnienia w zakładzie karnym z pierwszeństwem przed innymi osadzonymi.

Wierzyciel alimentacyjny może złożyć tytuł wykonawczy wprost do dyrektora zakładu karnego, w którym wykonuje karę zobowiązany do płacenia alimentów. Dyrektor zakładu karnego ma obowiązek wypłacania alimentów z należności za pracę osadzonego i z jego znajdujących się w depozycie zakładu karnego pieniędzy. Należy przy tym pamiętać, że z przypadającego skazanemu wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, wolne jest w każdym czasie od egzekucji 60%.

Wypłata należności alimentacyjnych przez dyrektora zakładu karnego nie jest możliwa, jeśli  wnioski o wypłatę alimentów złożyło kilku wierzycieli, a należności za pracę dłużnika lub jego pieniądze znajdujące się w depozycie zakładu karnego nie wystarczają na zaspokojenie wszystkich należności tych wierzycieli lub jeżeli są zajęte przez organ egzekucyjny. W takim wypadku wnioski o wypłatę alimentów są przekazywane do właściwego komornika.


Stworzyłem www.prawna.eu, aby pomóc wykonać pierwszy krok. Mimo, że jako adwokat prezentuje rozwiązania z praktyki sądowej, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się z nich korzystać bezwarunkowo. Wskazówki, które udostępniam powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, konfrontowane, a w szczególności konsultowane z adwokatem, by mogły być wykorzystane w danym przypadku.

Pamiętaj, że przeszukiwanie Internetu nie zastąpi bezpośredniej rozmowy z adwokatem i uzyskania wsparcia prawnego odnoszącego się bezpośrednio do Twojej sytuacji, tak samo jak przeszukiwanie Internetu nie zastąpi wizyty u lekarza. Jeżeli masz problem prawny – idź do adwokata.

Adam Bernau, adwokat

 

tel: 500-506-506

e-mail: adam@prawna.eu

Lublin, ul. Radziszewskiego 8, lok. 214 (budynek kina Bajka, Plackarni)