Jakie są możliwe roszczenia po opublikowaniu zdjęcia bez naszej zgody?

Jeśli osoba nie udzieliła zgody na publikację swoich zdjęć ze swoim wizerunkiem, ma prawo żądać ich usunięcia np. z portalu Facebooka. Żądanie należy kierować do osoby, która takie zdjęcie umieściła. Można również zwrócić się do administratora portalu z informacją o opublikowaniu zdjęć naruszających jej prawa. Portal powinien nakazać osobie, która zdjęcie zamieściła usunięcie tych zdjęć, a nawet zablokować konto czy profil tej osoby. Jeśli osoba, która umieściła zdjęcie w internecie nie usunie tych zdjęć, można wystąpić do sądu z żądaniem o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu naruszenia jej dóbr osobistych.

Zgodnie z kodeksem cywilnym dobra osobiste człowieka, takie jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne.

W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.

Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać odszkodowania.

Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.

W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia.

Adwokat podkreśla, że zadośćuczynienie za naruszanie dóbr osobistych jest roszczeniem samodzielnym, czyli niezależnym od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia dobra osobistego. Wybór środka ochrony (czyli czego będzie dochodził pokrzywdzony) należy do samego pokrzywdzonego.

Dopuszczalne jest zatem łączenie poszczególnych środków ochrony dóbr osobistych przewidzianych, czyli roszczeń, których dochodzimy przeciwko osobie, która naruszenia się dopuściła. Brak jest jakichkolwiek kryteriów określających relacje pomiędzy roszczeniami niemajątkowymi i majątkowymi przysługującymi na wypadek naruszenia dóbr osobistych. Dlatego też nie jest tak, że roszczenie o zadośćuczynienie jest jakimś roszczeniem dodatkowym czy uzupełniającym.

Z żądaniem ochrony dóbr osobistych może wystąpić jedynie osoba bezpośrednio dotknięta naruszeniem, czyli ta, której dobra zostały bezpośrednio naruszone działaniem sprawcy.