Jaki świadek, kiedy i jak może odmówić składania zeznań w sprawie karnej?

Kto ma Prawo odmówić  składania zeznań i na jakich warunkach? 

Osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić składania zeznań.

Osobą najbliższą jest zgodnie z przyjętą w Kodeksie karnym definicją małżonek, wstępny (np. rodzice, dziadkowie), zstępny (dzieci, wnuki), rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. 

Adwokat wskazuje, że w orzecznictwie sądowym przyjęto, że osobą najbliższą nie jest narzeczona oskarżonego, która nie pozostaje z nim we wspólnym pożyciu (tzn. w związku takim jak małżeński, ale pozbawionym węzła prawnego). Aby być uznanym osoba najbliższą dla potrzeb postępowania karnego niezbędne jest wykazanie, że pozostaje się we wspólnym pożyciu (konkubinat).

Dodatkowo można zwolnić od złożenia zeznania lub odpowiedzi na pytania osobę pozostającą z oskarżonym w szczególnie bliskim stosunkuosobistym, jeżeli osoba taka wnosi o zwolnienie. 

Co należy również wiedzieć to, że zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego jeżeli osoba najbliższa była przesłuchana przez policję lub prokuratora w postępowaniu przygotowawczym bo np. nikt jej nie pouczył o prawie do odmowy składania zeznań czy też później osoba taka jednak się rozmyśliła i nie chciałaby już zeznawać, to na etapie postępowania sądowego osoba może nadal skorzystać z prawa do odmowy składania zeznań jako świadek, a co podkreśla adwokat – jej wcześniejsze zeznania nie mogą być brane przez sąd pod uwagę oceniając później materiał dowodowy. Innymi słowy często się zdarza, że osoba najbliższa „palnie coś niekorzystnego” więc warto wiedzieć jak się później można z tego wycofać. 

Prawo do odmowy składania zeznań trwa pomimo ustania małżeństwa np. przez rozwód lub przysposobienia. 

Kiedy odmowa składania zeznań przez świadka / współoskarżonego?

Prawo odmowy składania zeznań przysługuje także świadkowi, który w innej toczącej się sprawie jest oskarżony o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem. Adwokat podkreśla, że prawo do odmowy zeznań w takim przypadku trwa jedynie do momentu uprawomocnienia się orzeczenia w tej sprawie, w której świadek jest podejrzanym lub oskarżonym. 

Adwokaci zwracają uwagę na to, że w sprawach, w których w roli oskarżonych występuje kilka osób (jest kilku oskarżonych w procesie karnym) skorzystanie z prawa do odmowy składania zeznań dotyczy jedynie tego oskarżonego, który jest osobą najbliższą dla zeznającego, a wobec tego taka osoba najbliższa musi odpowiadać na pytania dotyczące innych współoskarżonych, jeśli oczywiście posiada stosowną wiedzę, gdyż zawsze może powiedzieć „nie wiem„. Zasadniczo świadek ma zatem obowiązek zeznawać na okoliczności dotyczące innych oskarżonych, jeśli nie dotyczą one oskarżonego, co do którego świadek skorzystał z prawa do odmowy składania zeznań. 

Skutki skorzystania przez świadka z prawa do odmowy składania zeznań? 

Skorzystanie przez świadka (osoby najbliższej oskarżonego) z prawa do odmowy składania zeznań oznacza, że świadek nie jest traktowany jak źródło dowodu. Dowodem nie są w szczególności oświadczenia tej osoby złożone w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

Termin na odmowę złożenia zeznań 

Osoba uprawniona do odmowy złożenia zeznań albo zwolniona od złożenia zeznań może oświadczyć, że chce z tego prawa skorzystać. Może to uczynić nie później jednak niż przed rozpoczęciem pierwszego zeznania w postępowaniu sądowym. Co ważne wówczas poprzednio złożone zeznanie tej osoby nie może wówczas służyć za dowód w sprawie ani być odtworzone. 

Jakie zeznania tego świadka nie mogą być już wykorzystane?

Użyty w art. 186 § 1 termin „zeznania” należy rozumieć w sensie materialnym, czyli jako przekazanie informacji przez świadka podmiotowi wykonującemu czynności procesowe w ramach szeroko rozumianego postępowania karnego, dla celów tego postępowania i z inspiracji tego podmiotu. Obejmuje także zakaz odtwarzania takich „zeznań”, które nie były w sposób formalny protokołowane. 

Czy świadek może skorzystać z prawa do odmowy zeznań w sprawie karnej informując o tym pisemnie? 

Tak. Skorzystanie przez świadka z prawa odmowy zeznań może nastąpić także przez złożenie oświadczenia na piśmie. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego „interes wymiaru sprawiedliwości wymaga, by oświadczenie tego rodzaju pochodziło od osoby uprawnionej i by to oświadczenie było swobodne – zgodne z interesem takiego świadka. Złożenie więc takiego oświadczenia osobiście i ustnie wobec organów procesowych (sądu, prokuratora, funkcjonariusza policji itd.), poprawnie przeprowadzających czynność przesłuchania, daje tego gwarancje. Nie znaczy to jednak, że warunki swobody wypowiedzi, co do zasady, są wyłączone, gdy świadek sformułuje takie oświadczenie na piśmie i przekaże je organowi procesowemu. Wszelkie wątpliwości w tym zakresie mogą być, ewentualnie, wyjaśnione także w drodze wezwania świadka do osobistego stawiennictwa oraz złożenia oświadczenia osobiście i ustnie wobec organu procesowego, ze stosownym zaprotokołowaniem wypowiedzi świadka.

Nie ulega wątpliwości, że możliwość złożenia oświadczenia pisemnie przyczynia się nie tylko do zmniejszenia kosztów postępowania, ale także do jego większej sprawności, umożliwiając wcześniejsze jego zakończenie w każdym stadium. Zwłaszcza w wypadku świadka-pokrzywdzonego oszczędza mu możliwych przykrości związanych z tą czynnością. 

Nie budzi również wątpliwości, że instytucja odmowy zeznań ustanowiona została jeżeli nie wyłącznie, to na pewno przede wszystkim w interesie świadka, który może, choć oczywiście nie musi, z niej skorzystać. Jeżeli chce z tego prawa korzystać, to swoje oświadczenie woli musi przekazać organowi uprawnionemu do uzyskania od niego zeznań i powinno to nastąpić w sposób jak najmniej uciążliwy dla świadka. Organ procesowy, informując w wezwaniu do stawienia się i złożenia zeznań o prawie świadka do odmowy zeznań, nie zmusza go do złożenia oświadczenia, jedynie powiadamia go o obowiązku stawienia się i złożenia zeznań, którego alternatywą jest skorzystanie z prawa odmowy zeznań, przez przekazanie stosownego oświadczenia woli. Jeżeli świadek takiego oświadczenia pisemnego nie złoży to, co oczywiste, ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania albo oświadczenie, tym razem ustne, że odmawia składania zeznań. 

Przesłuchanie świadka wymaga spisania protokołu – jako odrębnego dokumentu w toku postępowania przygotowawczego, albo utrwalenia w protokole rozprawy, który zawiera w takiej sytuacji oświadczenie o skorzystaniu z prawa odmowy zeznań, ale to nie może przesądzać o tym, że złożenie pisemnego oświadczenia jeszcze przed pierwszym przesłuchaniem w toku postępowania przygotowawczego, czy też kolejnego przesłuchania na rozprawie, jest prawnie nieskuteczne. 

Warto zwrócić uwagę na formę i treść informacji kierowanej do świadków będących osobami. Informacja taka musi przede wszystkim zawierać treść sformułowaną neutralnie, bez najmniejszej nawet sugestii co do tego, jak powinien świadek postąpić, jednak z zaznaczeniem, w wypadku gdy świadek na wcześniejszym etapie postępowania skorzystał z tego uprawnienia, że może zmienić swoje stanowisko i złożyć zeznania. Taka forma i treść informacji skierowanej do uprawnionego świadka wraz z wezwaniem do osobistego stawiennictwa w celu złożenia zeznań nie stanowi naruszenia, ani nawet zagrożenia, dla żadnej zasady czy przepisu ustawy karnej procesowej.

Czym jest prawo do uchylenia się od odpowiedzi na konkretne pytanie? 

Świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeśli udzielenie tej odpowiedzi mogłoby narazić tego świadka lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Prawo do uchylenia się od odpowiedzi na pytanie nie dotyczy możliwości narażenia świadka lub jego osoby najbliższej na odpowiedzialność za wykroczenie. 

Korzystając z prawa do uchylenia się od odpowiedzi na pytanie, świadek nie ma obowiązku podania przyczyny odmowy odpowiedzi. 

Świadek może żądać, aby przesłuchano go na rozprawie z wyłączeniem jawności, jeżeli treść zeznań mogłaby narazić na hańbę jego lub osobę dla niego najbliższą.

Jakie ma uprawnienie osoba pozostająca z oskarżonym w szczególnie bliskim stosunku osobistym? 

Od złożenia zeznań lub odpowiedzi na pytanie może zostać zwolniona świadek pozostający z oskarżonym w szczególnie bliskim stosunku osobistym (np. narzeczony niebędący osobą najbliższą), jeśli złoży wniosek o zwolnienie z obowiązku złożenia zeznań lub odpowiedzi na pytanie. 

Ocena okoliczności, które uzasadniają przyjęcie istnienia szczególnie bliskiego stosunku osobistego należy do sądu (w postępowaniu przygotowawczym – do odpowiedniego organu prowadzącego przesłuchanie – prokuratora lub policjanta). Ustalenie istnienia szczególnie bliskiego stosunku osobistego zobowiązuje przesłuchującego do zwolnienia świadka z obowiązku złożenia zeznań lub odpowiedzi na pytanie. Zwolnienie następuje w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie. 

Oświadczenie o skorzystaniu z prawa do odmowy składania zeznań lub ze zwolnienia (które dotyczy osoby pozostającej z oskarżonym w szczególnie bliskim stosunku osobistym) należy złożyć nie później niż przed rozpoczęciem pierwszego zeznania w postępowaniu sądowym. 

Pomimo skorzystania przez świadka z prawa do odmowy składania zeznań lub ze zwolnienia z obowiązku złożenia zeznań lub odpowiedzi na pytanie, sporządzone w postępowaniu karnym protokoły oględzin ciała świadka mogą być wykorzystane jako materiał dowodowy (podlegają ujawnieniu na rozprawie).

Adwokaci podkreślają, że świadek może również ustanowić adwokata do reprezentowania go w trakcie przesłuchania.