Adam Bernau, adwokat, tel. 500-506-506

Sformułowania takie jak środek odwoławczy, środek zaskarżenia, apelacja, odwołanie są używane wymiennie i oznaczają w tym artykule to samo.

Na początku warto wiedzieć, że od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji.

Aby złożyć apelacje najpierw należy złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku. Bez wniosku Sąd nie prześle sam z siebie wyroku z uzasadnieniem. Wniosek składamy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku.

(Jeżeli strona uprzednio nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku, wówczas mamy trzy tygodnie na złożenie apelacji, ale od dnia, w którym sąd ogłosił wyrok w sądzie – nieaktualne od 7 listopada 2019 r.). 

Bardzo ważna zmiana jaka weszła w życie od 7 listopada 2019 r. to, jeżeli strona, która nie złożyła wniosku o uzasadnienie wyroku w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyroku, pozbawiona jest możliwości złożenia apelacji w terminie 21 dni od wydania orzeczenia. Jeżeli nie złożyła uprzednio wniosku o uzasadnienie wyroku. Złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku w sprawie cywilnej jest niezbędnym warunkiem do późniejszego zaskarżenia wyroku.

Druga bardzo ważna zmiana – dotycząca wniosku o sporządzenie  i doręczenie uzasadnienia wyroku: zgodnie z nowymi przepisami opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia.

Czytaj także wpis o zasadach apelacji od 7 listopada 2019 r. Postępowanie cywilne stało się grą, pt. „Kto kogo przechytrzy i jakim przepisem, co komu uknie? W procesie cywilnym wymagana jest aktualnie nieznana nigdy wcześniej ostrożność. Dociekanie prawdy zeszło na drugi plan. 

Jeżeli w imieniu strony działał adwokat, to odpis wyroku z uzasadnieniem będzie doręczony adwokatowi.

Gdy już otrzymamy uzasadnienie wyroku to mamy dwa tygodnie od dnia otrzymania uzasadnienia na sporządzenie i złożenie apelacji – w sądzie, który wydał wyrok lub na poczcie (decyduje data stempla pocztowego).

Odwołanie wnosi się do sądu odwoławczego, lecz za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżony wyrok. Apelacja (odwołanie) zostanie sprawdzona pod względem warunków formalnych (m.in. czy w terminie, czy zawiera zarzuty, uzasadnienia, czy określa wartość przedmiotu zaskarżenia, czy została opłacona itp). Jeśli warunki formalne apelacji są spełnione zostanie ona wraz z aktami przekazana do sądu odwoławczego, a odpis apelacji będzie również przesłany stronie przeciwnej, która będzie miała dwa tygodnie na złożenie odpowiedzi na apelacje już wprost do sądu odwoławczego.

Adwokat wskazuje, że apelacja powinna zawierać:
oznaczenie sądu, do którego jest skierowane,

– imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
– oznaczenie rodzaju pisma (tutaj apelacja),
– oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części,
– zwięzłe przedstawienie zarzutów,
– uzasadnienie zarzutów,
– powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów i dowodów oraz wykazanie, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo że potrzeba powołania się na nie wynikła później,
– wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia,
– podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
– wymienienie załączników.

W sprawach o prawa majątkowe należy oznaczyć wartość przedmiotu zaskarżenia.

Jeżeli apelacja zawiera jakieś braki sąd wezwie stronę do uzupełnienia braków w terminie 7 dni.

Jeżeli strona wniosła apelację po terminie, sąd zwraca apelację (nie rozpoznaje jej). W tej sytuacji jedyną szansą dla strony jest złożenie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia apelacji.

Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, a od wyroku sądu okręgowego jako pierwszej instancji – sąd apelacyjny.

Apelacja przysługuje od każdego wyroku sądu pierwszej instancji – wyroku wstępnego, wyroku częściowego, wyroku końcowego.

Natomiast od wyroku zaocznego apelacja przysługuje wyłącznie powodowi, pozwany może jedynie wnieść sprzeciw od takiego wyroku.

Od postanowienia rozstrzygającego o kosztach procesu zawartego w wyroku nie przysługuje apelacja, a jedynie zażalenie, chyba że strona składa środek zaskarżenia (apelację) co do istoty sprawy.

Jeżeli sąd w sentencji orzeczenia nie rozstrzygnął o części roszczenia, to strona powodowa może zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, a nie wnosić apelację. W razie niezgłoszenia takiego wniosku strona może jedynie wytoczyć nowe powództwo o roszczenie, o którym sąd nie orzekł w wyroku.

Uprawnionym do wniesienia apelacji jest przede wszystkim strona procesu – powód lub pozwany.

Sąd drugiej instancji zawsze rozpoznaje apelację w składzie trzech sędziów zawodowych, z wyjątkiem apelacji wniesionej od wyroku w postępowaniu uproszczonym.

Sąd drugiej instancji ma pełną swobodę sądzenia, ograniczoną jedynie granicami zaskarżenia zawartymi przez nas w apelacji.


Stworzyłem www.prawna.eu, aby pomóc wykonać pierwszy krok. Mimo, że jako adwokat prezentuje rozwiązania z praktyki sądowej, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się z nich korzystać bezwarunkowo. Wskazówki, które udostępniam powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, konfrontowane, a w szczególności konsultowane z adwokatem, by mogły być wykorzystane w danym przypadku.

Pamiętaj, że przeszukiwanie Internetu nie zastąpi bezpośredniej rozmowy z adwokatem i uzyskania wsparcia prawnego odnoszącego się bezpośrednio do Twojej sytuacji, tak samo jak przeszukiwanie Internetu nie zastąpi wizyty u lekarza. Jeżeli masz problem prawny – idź do adwokata.

Adam Bernau, adwokat

 

tel: 500-506-506

e-mail: adam@prawna.eu

Lublin, ul. Radziszewskiego 8, lok. 214 (budynek kina Bajka, Plackarni)