Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Lublinie, tel. 500-506-506 (Adam Bernau, adwokat), 505-501-543 (Tomasz Mikołajczuk, adwokat) kancelaria@prawna.eu

Wyobraźmy sobie następującą sytuację: Powódka składa do Sądu Okręgowego wniosek o udzielenie zabezpieczenia poprzez zobowiązanie pozwanego do łożenia na utrzymanie powódki kwoty po 1.000 złotych miesięcznie płatnej z góry do 10-go dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia płatności którejkolwiek z rat na czas trwania postępowania o rozwód. Pozwany uzyskuje miesięczne zarobki w wysokości około 4.000 zł. Powódka z kolei prowadzi własną działalność gospodarczą, która nie przynosi zysków, a jedynie straty. Na potwierdzenie powyższej okoliczności powódka przedstawiła PIT-36. Powódka wskazała, że na ponoszone przez nią miesięczne wydatki składają się: wyżywienie – 600 zł, odzież, obuwie – 250 zł, kosmetyki, środki higieny – 100 zł, środki czystości – około 100 zł, bilet miesięczny – 100 zł, czynsz za wynajem – 1850 zł (powyższą kwotę powódka podzieliła na siebie i małoletniego syna, wskazując kwotę w wysokości 950 zł miesięcznie), opłaty eksploatacyjne – 125 zł. Łączna suma wydatków ponoszonych przez powódkę daje kwotę około 2.000 zł miesięcznie. Powódka wnosiła o to, aby sąd orzekł rozwód z wyłącznej winy męża, a także o zasądzenie od pozwanego na jej rzecz kwoty po 1.000 złotych miesięcznie.

Zgodnie z treścią art. 753 § 1 kodeksu postępowania cywilnego w sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo lub okresowo określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. Celem zabezpieczenia w tym przypadku jest natychmiastowe dostarczenie uprawnionemu środków utrzymania. W obecnym stanie prawnym podstawę udzielenia zabezpieczenia stanowią oprócz przepisów kodeksu postępowania cywilnego dotyczących postępowania zabezpieczającego również art. 60 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który dotyczy alimentów na rzecz współmałżonka dochodzonych i orzeczonych w sprawie o rozwód.

Aby stwierdzić, czy należy się udzielenie zabezpieczenia alimentów na czas trwania sprawy o rozwód należy zbadać, czy uprawniona na obecnym etapie postępowania uprawdopodobniła okoliczności, że pozwany, choćby w części ponosi winę za rozkład pożycia małżonków oraz, że powódka pozostaje w niedostatku bądź, że pozwany ponosi wyłączną winę rozkładu pożycia, a rozwód pociągnie za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej uprawnionej – zgodnie z art. 60 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Po ustaleniach dokonanych we wskazanym zakresie należy również rozważyć kwestię możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

Odnosząc się do powyższych wywodów stwierdzić należy, iż w niniejszym stanie faktycznym w pierwszej kolejności należy zastanowić się, czy powódka znajduje się w niedostatku i czy pozwany choćby w części ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego.

W judykaturze i doktrynie uznaje się, że niedostatek, w jakim znalazła się dana osoba nie będzie usprawiedliwiał przyznania jej świadczeń alimentacyjnych, jeżeli dotyczy sytuacji, kiedy dana osoba nie podejmuje pracy, pomimo zdolności do jej podjęcia. Powódka jest osobą młodą, w stosunku do której nie występują żadne przeciwwskazania co do podjęcia pracy zarobkowej. W związku z tym, iż jak twierdzi powódka prowadzona przez nią działalność gospodarcza przynosi wyłącznie straty, powódka powinna podjąć jakiekolwiek starania w kierunku zdobycia innej pracy zarobkowej. W związku z tym raczej nieprzekonywujące będzie wykazywanie, że powódka znajduje się w niedostatku.

Czy w takim razie wchodzi w grę uzyskanie alimentów na podstawie drugiej przesłanki, to jest wykazania na obecnym etapie postępowania winy współmałżonka.

Jako, że wniosek o udzielenie zabezpieczenia alimentów na czas trwania procesu o rozwód składany jest na początkowym etapie postępowania i zgromadzony w nim materiał dowodowy opiera się głównie na stanowiskach i twierdzeniach stron zaprezentowanych w treści złożonych przez nie pism procesowych, i dlatego może być to niewystarczające dla przekonania sądu, że już na obecnym etapie postępowania uprawdopodobniono, że wyłączną winę za rozkład pożycia ponosi pozwany.

Kolejną rzeczą jaką powinna wykazać powódka w niniejszym przykładzie w sprawie o rozwód to okoliczność, że od czasu rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami jej sytuacja uległa istotnemu pogorszeniu. Musiałaby wykazać różnicę pomiędzy dochodem, jaki osiągała w czasach małżeńskich, a dochodem jaki osiąga obecnie, poprzez załączenie stosownych dokumentów. Adwokat zwraca uwagę, że przepis stanowi, że pogorszenie sytuacji materialnej uprawnionego małżonka winno być „istotne”, a więc nie każde pogorszenie będzie takie. Aby sobie pomóc w takiej sytuacji należałoby wskazać w jakich częściach strony partycypowały w wydatkach w czasie, gdy mieszkały razem i wspólnie prowadziły gospodarstwo domowe i dobrze gdyby było to podparte dokumentami. Tylko w takiej sytuacji będzie możliwa pełna i rzetelna ocena sytuacji materialnej powódki oraz pozwanego.


Stworzyliśmy www.prawna.eu, aby pomagać naszym odbiorcom. Mimo, że jako adwokaci prezentujemy praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się z nich bezwarunkowo korzystać. Wskazówki, które udostępniamy powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.

Pamiętaj, że przeszukiwanie Internetu nie zastąpi bezpośredniej rozmowy z adwokatem i uzyskania wsparcia prawnego odnoszącego się bezpośrednio do Twojej sytuacji, tak samo jak szperanie w Internecie nie zastąpi wizyty u lekarza. Jeżeli masz problem prawny – idź do adwokata.


Adwokat Adam Bernau

tel: 500-506-506

e-mail: adam@prawna.eu


Adres siedziby Kancelarii Adwokackiej w Lublinie

ul. Radziszewskiego 8, lok. 214 (budynek kina Bajka, obok KULu i UMCS)

20-039 Lublin