Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Lublinie, tel. 500-506-506 (Adam Bernau, adwokat), 505-501-543 (Tomasz Mikołajczuk, adwokat) kancelaria@prawna.eu

Jeżeli otrzymałeś nakaz zapłaty, w którym sąd orzekł, że masz zapłacić w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zapłaty kwotę tam wskazaną w całości wraz z odsetkami oraz  kosztami postępowania albo wnieść w tym terminie zarzuty, wówczas – jeśli nie zgadza się w jakimś zakresie lub w całości z wydanym nakazem zapłaty – możesz wnieść zarzuty, pamiętając koniecznie o poniższych rzeczach.

Pismo zawierające zarzuty wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty. W piśmie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz zapłaty w całości, czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy oraz ma przedstawić okoliczności faktyczne i dowody. Sąd pominie później twierdzenia i dowody, które nie zostały przedstawione w zarzutach, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich wcześniej bez swojej winy lub że uwzględnienie tych dowodów i twierdzeń nie spowoduje na tym etapie postępowania zwłoki w rozpoznaniu sprawy przed sądem albo że występują jakieś inne wyjątkowe okoliczności.

Pismo z zarzutami powinno zawierać poniższe elementy, tak jak każde pismo procesowe składane do sądu. Należy oznaczyć sąd, oznaczyć strony, pełnomocników, jeśli występują, oznaczyć rodzaj pisma, zasadniczą treść pisma z opisem okoliczności oraz oświadczenia i dowody na poparcie przytoczonych okoliczności. Pismo z zarzutami należy podpisać oraz wymienić w nim załączniki. Jeżeli pozew w postępowaniu nakazowym został wniesiony na urzędowym formularzu, wniesienie zarzutów wymaga również zachowania tej formy.

Jako, że pismo zawierające zarzuty ma na celu przygotowanie rozprawy dlatego pozwany dłużnik wnoszący zarzuty powinien wypowiedzieć się co do twierdzeń powoda oraz przedstawionego przez niego np. weksla, a także wskazać dowody, które mają być przedstawione na rozprawie lub je załączyć.

Ponadto adwokat sygnalizuje, że w piśmie zawierającym zarzuty o nakazu zapłaty dłużnik (pozwany) może zgłosić wnioski o: przeprowadzenie rozprawy w nieobecności pozwanego, uchylenie nakazu zapłaty w całości lub w części i oddalenie w tym zakresie powództwa albo odrzucenie pozwu, zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego wnoszącego zarzuty kosztów sądowych, wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty, gdy został wystawiony na podstawie weksla. Jednak należy pamiętać, że celem postępowania nakazowego jest szybkie zaspokojenie roszczeń przez powoda dlatego też wstrzymanie przez sąd wykonania nakazu zapłaty lub ograniczenie zabezpieczenia będzie miało miejsce tylko w przypadkach wyjątkowych, np. gdy nasuwają się poważne wątpliwości co do słuszności roszczenia, i powinno być poprzedzone rozpatrzeniem wiarygodności zarzutów.

Warto również wiedzieć, że uproszczony i przyspieszony charakter postępowania nakazowego powoduje, że nie ma w nim miejsca na wnoszenie powództwa wzajemnego, czyli roszczenia pozwanego pozostającego w związku z roszczeniem powoda lub innego roszczenia, które można byłoby potrącić. Powództwo wzajemne jest powództwem, które wytacza pozwany przeciwko powodowi niejako w odpowiedzi na żądanie powoda zawarte we wniesionym przez niego pozwie. Stanowi więc sposób zarówno obrony pozwanego, jak i dochodzenia jego własnych roszczeń w tym samym postępowaniu. W postępowaniu nakazowym takiej możliwości jednak nie ma.

Po wpłynięciu zarzutów sąd bada, czy odpowiadają one wymaganiom formalnym. W przypadku niezachowania warunków formalnych przewodniczący wzywa pozwanego, pod rygorem zwrócenia pisma z zarzutami, do poprawienia go lub uzupełnienia w terminie tygodniowym. Braki formalne pism procesowych są wynikiem niezachowania wymagań przewidzianych dla pism procesowych lub dla zarzutów.

Będzie to np. brak wskazania adresu stron, pełnomocnictw, wystarczającej liczby załączników lub egzemplarzy pozwu, podpisu, wskazania okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie. Jeśli pozwany we wskazanym terminie uzupełni wszystkie braki przewodniczący nadaje mu dalszy bieg. Natomiast, gdyby się okazało, że zarzuty od nakazu zapłaty zostały wniesione po terminie, sąd je odrzuca. Na postanowienie sądu o odrzuceniu zarzutów od nakazu zapłaty przysługuje zażalenie. W razie wniesienia zarzutów zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego sąd rejonowy, który wydał nakaz zapłaty, albo rozpoznaje zarzuty, albo przekazuje sprawę sądowi okręgowemu, jeżeli jest on właściwy rzeczowo. Następnie przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie zarzutów od nakazu zapłaty powodowi.


Stworzyliśmy www.prawna.eu, aby pomagać naszym odbiorcom. Mimo, że jako adwokaci prezentujemy praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się z nich bezwarunkowo korzystać. Wskazówki, które udostępniamy powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.

Pamiętaj, że przeszukiwanie Internetu nie zastąpi bezpośredniej rozmowy z adwokatem i uzyskania wsparcia prawnego odnoszącego się bezpośrednio do Twojej sytuacji, tak samo jak szperanie w Internecie nie zastąpi wizyty u lekarza. Jeżeli masz problem prawny – idź do adwokata.


Adwokat Adam Bernau

tel: 500-506-506

e-mail: adam@prawna.eu

Adwokat Tomasz Mikołajczuk

tel: 505-501-543

e-mail: tomasz@prawna.eu


 

Adres siedziby Kancelarii Adwokackiej w Lublinie

ul. Radziszewskiego 8, lok. 214

(budynek kina Bajka, obok KULu i UMCS)

20-039 Lublin

kancelaria@prawna.eu