Jak ustalić z kim ma mieszkać dziecko, gdy rodzice nie są zgodni?

Aby ustalić miejsce zamieszkania dziecka, należy złożyć do sądu wniosek o określenie miejsca zamieszkania dziecka.

Zgodnie z przepisami miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. Z kolei miejsce zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsca zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

Jeśli w rodzinie istnieje konflikt co do tego, przy im powinno być dziecko, jeśli małżonkowie lub rodzice nie są w stanie porozumieć się, lub jeśli zmieniła się wcześniej określona już przez sąd sytuacja dziecka i jego miejsce zamieszkania (np. w wyroku o rozwód) wówczas można, a niekiedy wręcz należy wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka lub jego pobytu – o ustalenie miejsca pobytu dziecka.

Uczestnikami takiego postępowania będzie osoba, która składa taki wniosek. Zazwyczaj wnioskodawcą będzie jeden z rodziców, który chciałby aby dziecko obecnie mieszkało z nim. Wówczas drugi z rodziców jest uczestnikiem postępowania. Uczestnikiem postępowania jest dziecko, którego miejsce zamieszkania ma zostać określone.

Małoletni, który ukończył trzynaście (13) lat i nie jest ubezwłasnowolniony, ma tu zdolność do samodzielnego (i skutecznego) dokonywania czynności procesowych w postępowaniu. Jeżeli jednak przemawiają za tym względy wychowawcze, sąd może ograniczyć albo wyłączyć osobisty udział małoletniego w postępowaniu.

Małoletni, który nie ukończył trzynastu lat albo jest ubezwłasnowolniony całkowicie, może poodejmować czynności procesowe tylko przez swego przedstawiciela ustawowego. Małoletniego zazwyczaj reprezentuje wówczas kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy.

Postępowanie w sprawie ustalenia miejsca zamieszkania dziecka może zostać wszczęte na wniosek lub z urzędu.

Postanowienie sądu opiekuńczego jest tu skuteczne i wykonalne z chwilą ogłoszenia. Adwokat podkreśla jednak, że sąd opiekuńczy może zmienić swoje postanowienie nawet prawomocne, jeżeli wymaga tego dobro osoby, której postępowanie dotyczy.

Od postanowienia orzekającego co do istoty sprawy przysługuje tu apelacja do sądu okręgowego. Od postanowienia sądu drugiej instancji nie przysługuje tu skarga kasacyjna.

Czasem istnieje potrzeba uregulowania miejsca zamieszkania dziecka w czasie trwania sprawy w sądzie. Wówczas koniecznym jest ustalenie w trybie zabezpieczenia miejsca pobytu dziecka dla uregulowania sytuacji małoletniego dziecka na czas trwania postępowania.