Jak sporządzić odwołanie od decyzji administracyjnej?

Jeśli chodzi o samą treść odwołania to wystarczy, jeśli wynika z niego, że strona jest niezadowolona z rozstrzygnięcia. Nie jest to jednak regułą. Przepisy szczególne mogą ustalić inne wymagania co do treści odwołania. I tak odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Jeśli jednak przepisy szczególne nie stawiają dodatkowych wymagań, a strona nie potrafi właściwie uzasadnić swojego niezadowolenia z treści decyzji, to wystarczy, że napisze, że jest z niego niezadowolona i że wydana przez urzędnika decyzja narusza prawo. Oczywiście, jeśli chcesz mieć odwołanie, w którym zawarte zostaną wszystkie istotne uchybienia i zarzuty merytoryczne pod kątem wydanej decyzji skorzystaj z pomocy adwokata. Prawnik sporządzając takie odwołanie wskazując jakie są możliwe powody uchylenia bądź zmiany tej decyzji. Adwokaci mogą tez osobiście występować przed organami administracji w Twoim imieniu.

Jaki jest termin do wniesienia odwołania w sprawie administracyjnej?

Termin do wniesienia odwołania wynosi 14 dni od doręczenia decyzji stronie. Chodzi o decyzję wydana przez organ administracji w pierwszej instancji. Termin do wniesienia odwołania uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane na poczcie. Wiedz, że o wniesionym odwołaniu zostaną poinformowane wszystkie zainteresowane osoby. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, jeżeli tylko jedna ze stron wniosła odwołanie, organ, który wydał decyzję, zawiadamia pozostałe strony, które uczestniczą w postępowaniu odwoławczym.

W trakcie weryfikacji pierwszoinstancyjnej decyzji organ odwoławczy może na żądanie strony lub z urzędu przeprowadzić dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w danej sprawie, a nawet zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję.

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego organ odwoławczy wydaje decyzję, w której utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo uchyla zaskarżoną decyzję w całości lub w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy bądź uchylając tę decyzję, umarza postępowanie pierwszej instancji, albo umarza postępowanie odwoławcze. Organ odwoławczy może także uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, gdy rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w całości lub w znacznej części.

Pamiętaj również, że organ, który rozpatruje odwołanie nie może zmienić decyzji na niekorzyść strony odwołującej się. Z tych względów składając odwołanie, nie musisz obawiać się, że twoja sytuacja prawna pogorszy się wskutek rozpoznania odwołania i wydania drugiej decyzji w sprawie. Warto jednak pamiętać, że przytoczona zasada nie obowiązuje, gdy zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo. Są to przykładowo przypadki, gdy organ I instancji wydał decyzję na podstawie fałszywych dowodów bądź bez podstawy prawnej. Istotną rolę pełni przy tym fakt, że chodzi wyłącznie o rażące naruszenie prawa. Oznacza to, że nawet gdy organ odwoławczy wykryje w postępowaniu w I instancji naruszenie prawa, ale nie ma ono charakteru rażącego, nie ma to żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia.

W razie niekorzystnego rozstrzygnięcia przed organem administracji publicznej masz prawo złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.