Jak rozgraniczyć nieruchomości?

Czym jest rozgraniczenie nieruchomości?

Celem rozgraniczenia nieruchomości jest ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów na gruncie i sporządzenie odpowiednich dokumentów.

Kto dokonuje rozgraniczenia nieruchomości?

Rozgraniczenia dokonuje wójt (ewentualnie burmistrz albo prezydent miasta) z urzędu lub na wniosek, a w niektórych wypadkach – sąd.

W wypadku scalenia gruntów, a także wtedy, gdy potrzeby gospodarki narodowej lub interes społeczny tego wymagają, postępowanie rozgraniczeniowe wszczynane jest z urzędu, bez potrzeby zgłoszenia wniosku przez zainteresowaną osobę.

Czynności ustalenia przebiegu granicy dokonuje w imieniu wójta upoważniony geodeta.

Na podstawie czego ustalane są granice w postępowaniu rozgraniczeniowym?

Przebieg granicy jest ustalany na podstawie istniejących znaków i śladów granicznych, a także map i innych dokumentów oraz na podstawie punktów osnowy geodezyjnej.

Jeżeli istniejące znaki graniczne i wynikające z dokumentów lub punktów osnowy geodezyjnej informacje nie są wystarczające do ustalenia przebiegu granicy, rozgraniczenia dokonuje się na podstawie zgodnych oświadczeń stron o przebiegu granicy. Jeśli strona postępowania rozgraniczeniowego nie składa oświadczeń i nie kwestionuje przebiegu granicy, rozgraniczenia można dokonać na podstawie oświadczenia drugiej strony.

Kiedy możliwa jest ugoda w sprawie o rozgraniczenie?

Jeśli przebieg granicy pomiędzy nieruchomościami jest sporny, strony mogą zawrzeć przed geodetą ugodę. Ma ona moc ugody sądowej.

Kiedy zostanie wydana decyzja o rozgraniczeniu?

Jeśli strony nie zawarły ugody, geodeta ustala przebieg granicy na podstawie zebranych dowodów lub na podstawie zgodnych oświadczeń stron, a wójt wydaje decyzję o rozgraniczeniu. Wydanie decyzji jest poprzedzane zbadaniem przez wójta poprawności wykonanych przez geodetę czynności rozgraniczeniowych i zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami.

Kiedy w sprawie o rozgraniczenie sąd wyda wyrok?

Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji wójta żądać przekazania sprawy sądowi. Decyzja wójta o rozgraniczeniu nie może być zaskarżona do samorządowego kolegium odwoławczego.

Sprawa jest przekazywana do sądu także wtedy, gdy wójt nie ma podstaw do wydania decyzji o rozgraniczeniu (wtedy, gdy dokumentacja geodezyjna zawiera sprzeczne dane, uniemożliwiające jednoznaczne ustalenie przebiegu granicy i stanowiska zainteresowanych właścicieli nieruchomości co do przebiegu granicy są sprzeczne).

W wypadku przekazania sprawy do sądu upoważniony geodeta tymczasowo utrwala znaki graniczne według ostatniego stanu spokojnego posiadania, a także na podstawie dokumentów i oświadczeń stron, oznacza je na szkicu granicznym i sporządza opinię.

Na podstawie czego rozgraniczenia nieruchomości dokonuje sąd?

Przebieg granicy sąd ustala w pierwszej kolejności według stanu prawnego, tzn. po stwierdzeniu przestrzennego zasięgu sąsiadujących nieruchomości (także z uwzględnieniem skutków zasiedzenia).

Stan prawny nieruchomości stwierdza się na podstawie wszelkich dopuszczalnych dowodów, w szczególności na podstawie znaków, śladów granicznych, map i innych dokumentów, punktów osnowy geodezyjnej, a także na podstawie zeznań świadków, opinii biegłych i przesłuchania stron.

Jeśli nie jest możliwe stwierdzenie stanu prawnego, rozgraniczenia dokonuje się według ostatniego stanu spokojnego posiadania (tzn. takiego posiadania, które jest stabilne, trwa dłuższy czas, krótszy niż okres wymagany do nabycia własności przez zasiedzenie). Jeśli nie da się stwierdzić ostatniego stanu spokojnego posiadania i strony nie zawarły ugody co do przebiegu granicy, sąd ustala granice pomiędzy nieruchomościami z uwzględnieniem wszelkich okoliczności.

Rozgraniczenie może być także przeprowadzone w sprawie o własność lub wydanie nieruchomości, jeżeli ustalenie przebiegu granic jest potrzebne do rozstrzygnięcia sprawy. W kończącym sprawę orzeczeniu sąd zamieszcza rozstrzygnięcie o rozgraniczeniu nieruchomości.

Jakie są koszty postępowania rozgraniczeniowego i kto je ponosi?

Koszty postępowania przed wójtem ponosi wnioskodawca, ale wójt może zdecydować o obciążeniu kosztami obu stron. Postanowienie wójta o kosztach postępowania rozgraniczeniowego podlega zaskarżeniu do samorządowego kolegium odwoławczego.

Koszty postępowania sądowego strony ponoszą według zasad określonych w kodeksie postępowania cywilnego.

Opłata sądowa od wniosku o rozgraniczenie wynosi 200 zł.