Dozwolona krytyka a naruszenie dóbr osobistych

Kto udowadnia w sprawie cywilnej o ochronę dóbr osobistych, że działanie nie było bezprawne?

Zgodnie z art. 24 kodeksu cywilnego ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. Ustanowione w powyższym przepisie domniemanie bezprawności wymaga od naruszającego cudze dobro osobiste wykazania braku owej bezprawności. Adwokat podkreśla, że to pozwany w sprawie o ochronę dóbr osobistych, jeśli chce skutecznie doprowadzić do oddalenia powództwa, winien udowodnić, że jego zachowanie nie było bezprawne. o nie powód, jako dochodzący ochrony w sądzie ma to udowadniać. Przepis wprowadza bowiem domniemanie, że działanie „sprawcy” jest bezprawne. To pozwany, jeśli chce uniknąć odpowiedzialności cywilnej winien przeprowadzić dowody na to, że jego działanie nie było bezprawne.

Działanie w ochronie interesu publicznego lub prywatnego okolicznością wyłączającą bezprawność działania „naruszyciela”

Jedną z tego rodzaju okoliczności wyłączających bezprawność, może być działanie w ramach interesu publicznego lub prywatnego. U podstaw przyjęcia, iż ważny interes publiczny bądź prywatny wyłącza bezprawność leży założenie istnienia innego dobra prawem chronionego, które swą wagą wyprzedza (przewyższa) dobro osobiste pokrzywdzonego. Innymi słowy, że ochrona dobra innego, niż dobro osobiste pokrzywdzonego, jest z punktu widzenia interesu publicznego, donioślejsza.

Prawo do swobodniej wypowiedzi a naruszenie dóbr osobistych

W jednej ze spraw pozwany powoływał się na to, że tego rodzaju dobrem chronionym wyżej niż dobra osobiste powoda jest prawo do swobodnej wypowiedzi pozwanego. Sąd przypomniał, że nie można pomijać tego, iż prawo do swobodnego wyrażenia swego stanowiska nie jest prawem nieograniczonym i limitują je właśnie dobra chronione innych podmiotów. Oznacza to, że wolność wypowiedzi nie stwarza sama w sobie uprawnienia do wkroczenia w dobra chronione innych podmiotów, jeżeli nie przemawia za tym jakiś doniosły interes społeczny (lub prywatny), którego respektowanie jest istotniejsze niż ochrona dobra osobistego osoby pokrzywdzonej. Takiego interesu pozwany natomiast nie wykazał , nie udowodnił w tej sprawie, a to na nim spoczywał obowiązek wskazania dowodów na tę okoliczność.

Prawo do swobodnej wypowiedzi, wolność wypowiedzi (tylko rzeczowa krytyka)

Nadto zwrócić trzeba uwagę, iż nawet realizacja uzasadnionego interesu społecznego, aby wyłączyć bezprawność zachowania sprawcy, musi, w przypadku wypowiedzi wartościujących, do jakich zaliczyć trzeba wpis np. „o bandyckim stylu czy nabijaniu w butelkę, oszukiwaniu klientów”, przybierać formę tzw. rzeczowej krytyki. Tego rodzaju krytyka, co do zasady, nie może być napastliwa, dyktowana względami osobistej animozji, ani też nie może naruszać godności krytykowanego. Wykroczenie zaś poza granice wyznaczone rzeczową krytyką jest zasadniczo działaniem sprzecznym z zasadami współżycia społecznego i jako takie nie mieści się w zakresie wolności wypowiedzi. Jest więc w związku z tym zachowaniem bezprawnym. Dlatego powództwo zostało uwzględnione.

Przykładowe sformułowania: „bandycki styl”, „oszukiwanie klientów”, „nabijanie w butelkę” jako sformułowania naruszające dobra osobiste

Rozsądna ocena zawartych we wpisie sformułowań o „bandyckim stylu” prowadzenia działalności, wiązane z twierdzeniem o „oszukiwaniu klientów” i ich „nabijaniu w butelkę”, musi być negatywna. Musi być negatywna i wobec stwierdzenia, że sposób zachowania, nie uzasadniał tezy o nieuczciwości, ale także i z tego względu, iż użyte we wpisie wyrażenia są, same w sobie, obraźliwe i zniesławiające.

Takie formułowanie krytycznych uwag bezsprzecznie nie mieści się w granicach dopuszczalnej racjonalnej krytyki i nie wyłącza bezprawności.

W świetle powyższego teza o braku bezprawności działania nie znalazła potwierdzenia i wyrok zapadł na niekorzyść pozwanego. Sąd bowiem stwierdził naruszenie dóbr osobistych poprzez wypowiedzenie wyżej wymienionych sformułowań na portalu społecznościowym, ponieważ skutkiem dokonanego wpisu, mogło być obniżenie wiarygodności marki należącej do strony powodowej, wywołanie przeświadczenia o niskiej jakości świadczonej przez nią usług i o braku poszanowania klientów.