Adam Bernau, adwokat, tel. 500-506-506

Mamy 7 dni na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku. Termin 7-dniowy liczy się od dnia ogłoszenia wyroku. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień uznany przez ustawę za dzień wolny od pracy np. święto, czynność można wykonać następnego dnia. Termin może być przywrócony, jeżeli jego niedotrzymanie nastąpiło z przyczyn od strony niezależnych.

Tylko w wypadku, gdy oskarżony jest pozbawiony wolności z jakiegokolwiek powodu – a nie ma adwokata z wyboru i nie był obecny podczas ogłoszenia wyroku – termin ten liczy się od dnia doręczenia mu wyroku (jego odpisu).

Złożenie przez stronę środka odwoławczego w terminie siedmiu dni od daty ogłoszenia wyroku zobowiązuje sąd do sporządzenia uzasadnienia i doręczenia stronie jego odpisu, wraz z odpisem wyroku, a strona w określonym terminie może ten środek odwoławczy uzupełnić.

Natomiast wniosek złożony przed datą ogłoszenia wyroku jest bezskuteczny i nie wywoła skutków prawnych. Jednocześnie coraz częściej pojawia się w praktyce sądów pogląd, że złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku jeszcze przed ogłoszeniem wyroku nie może stanowić samoistnej przesłanki do odmowy przyjęcia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia na podstawie art. 422 § 3 Kodeksu postępowania karnego, zwłaszcza, że wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku, który zostanie złożony przed datą wydania wyroku, może być ponowiony przez stronę, lub też strona ta w tym terminie może złożyć pisemne oświadczenie, że ów wniosek podtrzymuje. Natomiast należy uznać za skuteczne złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku po wydaniu wyroku, ale przed jego doręczeniem – w sytuacjach, w których kodeks przewiduje doręczenie wyroku.

Pamiętaj, że pomimo, że nie było Cię na ogłoszeniu wyroku, ale o terminie zostałeś zawiadomiony na rozprawie lub pisemnie, to i tak masz siedem dni od dnia ogłoszenia wyroku na złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia tego wyroku. Inaczej nie będzie można złożyć skutecznie apelacji. Zwracam na to uwagę, bo zbyt wiele osób przychodzi z pytaniem, jak się odwołać jak minęło 7 dni, a nie było się na ogłoszeniu i nie zgadzamy się z wyrokiem. Uprawomocniło się. Próbować  można wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, składając równocześnie wniosek o uzasadnienie.

Można również skarżyć same koszty postępowania. Tak samo w przypadku złożenia wniosku o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku, a następnie odstąpienia od apelacji, termin do wniesienia zażalenia na orzeczenie w kwestii kosztów procesu biegnie od daty doręczenia odpisu wyroku z uzasadnieniem.

Podmiot, któremu na jego wniosek doręczono odpis wyroku wraz z uzasadnieniem, może zaskarżyć zażaleniem rozstrzygnięcie o kosztach postępowania, w terminie przewidzianym do wniesienia apelacji. Wniosek złożyć może tylko strona (z jej upoważnienia także adwokat), oskarżony oraz oskarżyciele w tym oskarżyciel posiłkowy, powód cywilny, ale nie pokrzywdzony jeśli nie korzystał z uprawnień oskarżyciela posiłkowego lub powoda cywilnego.

Uzasadnienie doręcza się temu, kto złożył wniosek. Złożenie wniosku o uzasadnienie jest pierwszym warunkiem uprawniającym do wniesienia apelacji. Jest to tzw. zapowiedź apelacji.

Wniosku nie trzeba w żaden sposób uzasadniać. Najprostsza treść wygląda następująca: „Proszę o sporządzenie uzasadnienia wyroku, całości wyroku dotyczącego Imię Nazwisko oraz doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem”. Zwróć uwagę, że żądamy sporządzenia oraz doręczenia. Obecnie można złożyć wniosek ograniczając jego zakres np. tylko do kosztów postępowania albo wysokości orzeczonej kary.

Jak się otrzyma uzasadnienie to nie trzeba wcale składać apelacji. Być może pisemne motywy będą dla strony przekonujące.

Jeśli wniosek złoży osoba nieuprawniona lub po terminie to przewodniczący wydziału odmówi przyjęcia wniosku. Na taką decyzję przysługuje zażalenie do sądu odwoławczego.

W postępowaniu przyspieszonym termin na złożenie wniosku o uzasadnienie wynosi 3 dni od daty ogłoszenia wyroku i może być złożony także do protokołu.


Stworzyłem www.prawna.eu, aby pomóc wykonać pierwszy krok. Mimo, że jako adwokat prezentuje rozwiązania z praktyki sądowej, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się z nich korzystać bezwarunkowo. Wskazówki, które udostępniam powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, konfrontowane, a w szczególności konsultowane z adwokatem, by mogły być wykorzystane w danym przypadku.

Pamiętaj, że przeszukiwanie Internetu nie zastąpi bezpośredniej rozmowy z adwokatem i uzyskania wsparcia prawnego odnoszącego się bezpośrednio do Twojej sytuacji, tak samo jak przeszukiwanie Internetu nie zastąpi wizyty u lekarza. Jeżeli masz problem prawny – idź do adwokata.

Adam Bernau, adwokat

 

tel: 500-506-506

e-mail: adam@prawna.eu

Lublin, ul. Radziszewskiego 8, lok. 214 (budynek kina Bajka, Plackarni)