Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Lublinie, tel. 500-506-506 (Adam Bernau, adwokat), 505-501-543 (Tomasz Mikołajczuk, adwokat) kancelaria@prawna.eu

Jeżeli chcemy zobaczyć jaka będzie reakcja drugiej strony na nasze roszczenie bo na razie tego nie wiemy gdyż strona przeciwna nie reaguje na nasze wcześniejsze pisma lub chcemy przerwać bieg przedawnienia naszego roszczenia a jednocześnie nie chcemy jeszcze składać pozwu i wszczynać jeszcze klasycznego postępowania sądowego, obwarowanego szeregiem wymogów, możemy złożyć na początek tzw. wniosek o zawezwanie do próby ugodowej.

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej składamy zawsze do sądu rejonowego bez względu na dochodzona kwotę. Musi to być również sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania naszego przeciwnika. Zawezwanie do próby ugodowej sporządzamy na piśmie zgodnie z wymogami, powinno zawierać krótkie opisanie sprawy, przedmiot sporu.

Zawezwanie do próby ugodowej jest czynnością mająca na celu dochodzenie roszczenie i w związku z tym – co podkreśla adwokat – przerywa przedawnienie. Co jeszcze ważniejsze wniosek o zawezwanie do próby ugodowej złożony do sądu przerywa bieg przedawnienia w odniesieniu do roszczeń cywilnoprawnych wynikających z konkretnej sytuacji przedstawionej właśnie w tym wniosku. Dlatego tak istotne jest dokładne określenie we wniosku przedmiotu żądania jak i wysokości, do której przedawnienia nie chcemy dopuścić.

Z ostatniego orzecznictwa sądowego warto odnotować, że wniesienie do sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, bez uprzedniego zgłoszenia roszczenia osobie obowiązanej do jego zaspokojenia, prowadzi do zachowania terminu przewidzianego w przepisach prawa materialnego dotyczących przedawnienia roszczenia również wtedy, gdy odpis wniosku został doręczony tej osobie po upływie tego terminu.

Wniosek o przeprowadzenie postępowania pojednawczego podlega opłacie stałej w kwocie 40 zł. Jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego nie odpowiada wymaganiom formalnym, sąd wezwie do uzupełnienia braków formalnych. Gdy uzupełnimy braki w terminie sprawa będzie rozpatrzona, przewodniczący zarządzi doręczenie odpisu pisma przeciwnikowi i jednocześnie wyznacza termin posiedzenia jawnego. Jeżeli z kolei braki pisma nie zostaną uzupełnione sąd zwróci pismo. Warto wiedzieć – jak wypowiedział się Sąd Najwyższy – na zarządzenie o zwrocie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej nie przysługuje zażalenie, nie można się od tego odwołać. Innymi słowy gdyby doszło do zwrotu moglibyśmy utracić szansę na skuteczne dochodzenie roszczenia w przyszłości, gdyż mogłoby dojść do przedawnienia.

Jeżeli któraś ze stron nie stawi się na posiedzenie pojednawcze sąd sprawdzi czy jest prawidłowo wezwana, ona oraz jej adwokat, jeśli jest w sprawie ustanowiony. Strona nie może bowiem być wyłączona z udziału w sprawie na skutek wadliwego doręczenia jej wezwania. W przypadku usprawiedliwienia swojej nieobecności lub w razie gdy sąd stwierdzi, że nieobecność strony jest wywołana nadzwyczajnym wydarzeniem lub inną znaną sądowi przeszkodą np. pobytem w szpitalu, przebywaniem na zwolnieniu posiedzenie z urzędu musi ulec odroczeniu. Sąd nie podejmuje żadnych czynności poza mającymi na celu przygotowanie kolejnego posiedzenia.

Postępowanie pojednawcze przeprowadzane jest przez sąd w składzie jednoosobowym. Z każdego posiedzenia, bez względu na jego wynik, sporządza się protokół. Jeżeli doszło do ugody, treść ugody będzie spisana w protokole. Treść ugody nie powinny budzić wątpliwości czy też niejasności co do obowiązków, sposobu spełnienia świadczenia, terminu wykonania oraz jednoznacznie określać, jakie roszczenia objęte wezwaniem do ugody mają te świadczenia zaspokajać. Treść ugody powinna być podpisana przez strony.

Z chwilą zawarcia przez strony ugody jeżeli sąd nie sprzeciwił się jej zawarciu, uznając ją za dopuszczalną, następuje zamknięcie posiedzenia i ewentualne wydanie orzeczenia o kosztach postępowania. Nie jest już potrzebne żadne dodatkowe orzeczenie zatwierdzające tę ugodę. Gdyby do takiego pojednania jednak nie doszło wówczas również to stwierdza się w protokole. Również fakt nieusprawiedliwionego niestawiennictwa strony powinien być odnotowany w protokole. Rozprawa może zostać odroczona na zasadach ogólnych, czyli np. na wniosek strony należycie usprawiedliwiającej swoje niestawiennictwo. W myśl przepisów egzekucyjnych ugoda, która z mocy ustawy podlega wykonaniu, jest tytułem egzekucyjnym, który załączamy do wniosku do komornika o przeprowadzenie egzekucji.

Co do kosztów postępowania ugodowego w przypadku, gdy doszło do zawarcia ugody, sąd orzeka o kosztach wywołanych tym postępowanie tylko wówczas, jeżeli strony nie zdecydują inaczej. W razie gdy strony nie podjęły decyzji w tym przedmiocie, sąd może tylko wzajemnie znieść te koszty, a to oznacza, ze każda ze stron poniosłaby te koszty, które już wyłożyła, bez żadnych dodatkowych. Jeżeli do ugody nie doszło, pomimo że obie strony stawiły się na posiedzenie, sąd nie orzeka o kosztach postępowania.

W przypadku, gdy któraś ze stron nie stawi się bez usprawiedliwienia na wyznaczone posiedzenie ugodowe, sąd może na żądanie obecnego na posiedzeniu przeciwnika obciążyć nieobecnego przeciwnika obowiązkiem zwrotu kosztów wywołanych podjętą próbą ugodową.


Stworzyliśmy www.prawna.eu, aby pomagać naszym odbiorcom. Mimo, że jako adwokaci prezentujemy praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się z nich bezwarunkowo korzystać. Wskazówki, które udostępniamy powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.

Pamiętaj, że przeszukiwanie Internetu nie zastąpi bezpośredniej rozmowy z adwokatem i uzyskania wsparcia prawnego odnoszącego się bezpośrednio do Twojej sytuacji, tak samo jak szperanie w Internecie nie zastąpi wizyty u lekarza. Jeżeli masz problem prawny – idź do adwokata.


Adwokat Adam Bernau

tel: 500-506-506

e-mail: adam@prawna.eu

Adwokat Tomasz Mikołajczuk

tel: 505-501-543

e-mail: tomasz@prawna.eu


 

Adres siedziby Kancelarii Adwokackiej w Lublinie

ul. Radziszewskiego 8, lok. 214

(budynek kina Bajka, obok KULu i UMCS)

20-039 Lublin

kancelaria@prawna.eu