Adam Bernau, adwokat, tel. 500-506-506

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego zażalenie to środek odwoławczy przysługujący na postanowienia sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie, a także na postanowienia sądu pierwszej instancji i zarządzenia przewodniczącego, których przedmiotem jest:

1) zwrot pozwu, odmowa odrzucenia pozwu, przekazanie sprawy sądowi równorzędnemu lub niższemu albo podjęcie postępowania w innym trybie;

2) odmowa zwolnienia od kosztów sądowych lub cofnięcie takiego zwolnienia oraz odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie;

3) oddalenie opozycji przeciwko wstąpieniu interwenienta ubocznego oraz niedopuszczenie interwenienta do udziału w sprawie wskutek uwzględnienia opozycji;

4) rygor natychmiastowej wykonalności;

5) wstrzymanie wykonania prawomocnego orzeczenia do czasu rozstrzygnięcia skargi o wznowienie postępowania;

6) stwierdzenie prawomocności orzeczenia;

7) skazanie świadka, biegłego, strony, jej pełnomocnika oraz osoby trzeciej na grzywnę, zarządzenie przymusowego sprowadzenia i aresztowania świadka oraz odmowa zwolnienia świadka i biegłego od grzywny i świadka od przymusowego sprowadzenia;

8) zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania;

9) odmowa uzasadnienia orzeczenia oraz jego doręczenia;

10) sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa;

11) zwrot kosztów, określenie zasad ponoszenia przez strony kosztów procesu, wymiar opłaty, zwrot opłaty lub zaliczki, obciążenie kosztami sądowymi, jeżeli strona nie składa środka zaskarżenia co do istoty sprawy, koszty przyznane w nakazie zapłaty oraz wynagrodzenie biegłego i należności świadka;

12) oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego;

13) zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem;

14) odrzucenie zażalenia;

15) odrzucenie skargi na orzeczenie referendarza sądowego.

Na każde postanowienie kończące postępowanie w sprawie przysługuje zażalenie. Za postanowienie kończące postępowanie w sprawie uważa się postanowienia dotyczące sprawy jako całości i zamykające drogę do wydania wyroku. Do postanowień kończących postępowanie w sprawie zalicza się w szczególności postanowienie: o odrzuceniu pozwu, o umorzeniu postępowania, o odrzuceniu apelacji, postanowienie w przedmiocie wykładni wyroku.

Wyjątkowo postanowienie przysługuje na postanowienie lub wyrok sądu drugiej instancji.

Zażalenie do Sądu Najwyższego przysługuje na postanowienie sądu drugiej instancji odrzucające skargę kasacyjną oraz na postanowienie sądu drugiej lub pierwszej instancji odrzucające skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Zażalenie do Sądu Najwyższego przysługuje także w razie uchylenia przez sąd drugiej instancji wyroku sądu pierwszej instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.

Zażalenie przysługuje także na postanowienie sądu drugiej instancji kończące postępowanie w sprawie, z wyjątkiem postanowień o odrzuceniu pozwu lub o umorzeniu postępowania i z wyjątkiem postanowień wydanych na skutek rozpoznania zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji – pod warunkiem, że postanowienie wydano w sprawie, w której stronie przysługuje skarga kasacyjna.

Na postanowienia sądu drugiej instancji, których przedmiotem są oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego, zwrot kosztów procesu, skazanie świadka, biegłego, strony, jej pełnomocnika oraz osoby trzeciej na grzywnę, zarządzenie przymusowego sprowadzenia i aresztowania świadka, odmowa zwolnienia świadka i biegłego od grzywny i świadka od przymusowego sprowadzenia, przysługuje zażalenie do innego składu tego sądu (tzw. zażalenie poziome).

Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia albo od dnia ogłoszenia postanowienia, gdy strona nie zażądała doręczenia odpisu postanowienia.


Stworzyłem www.prawna.eu, aby pomóc wykonać pierwszy krok. Mimo, że jako adwokat prezentuje rozwiązania z praktyki sądowej, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się z nich korzystać bezwarunkowo. Wskazówki, które udostępniam powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, konfrontowane, a w szczególności konsultowane z adwokatem, by mogły być wykorzystane w danym przypadku.

Pamiętaj, że przeszukiwanie Internetu nie zastąpi bezpośredniej rozmowy z adwokatem i uzyskania wsparcia prawnego odnoszącego się bezpośrednio do Twojej sytuacji, tak samo jak przeszukiwanie Internetu nie zastąpi wizyty u lekarza. Jeżeli masz problem prawny – idź do adwokata.

Adam Bernau, adwokat

 

tel: 500-506-506

e-mail: adam@prawna.eu

Lublin, ul. Radziszewskiego 8, lok. 214 (budynek kina Bajka, Plackarni)