Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Lublinie, tel. 500-506-506 (Adam Bernau, adwokat), 505-501-543 (Tomasz Mikołajczuk, adwokat) kancelaria@prawna.eu

Z końcem 2005 roku w postępowaniu w sprawach o rozwód lub o separację obowiązkowe posiedzenie pojednawcze zastąpione zostało dobrowolną mediacją.

Kiedyś celem posiedzenia pojednawczego było pogodzenie skłóconych małżonków, z uwagi na dobro ich małoletnich dzieci i z uwagi na społeczne znaczenie trwałości małżeństwa.

Obecnie mediacja, jako postępowanie dobrowolne i poufne, prowadzone jest przez neutralną i bezstronną osobę trzecią. Mediacja może być prowadzona w toku sprawy, a także przed wszczęciem postępowania sądowego w danej sprawie.

Mediacja może nastąpić na wniosek strony zawarty w pozwie, na podstawie umowy stron, na podstawie postanowienia sądu. Umowa może być zawarta przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację, gdy druga strona wniesie o jej przeprowadzenie. Sąd może skierować strony na mediację tylko raz w toku postępowania.

Warunkiem zastosowania mediacji w sprawach o rozwód i o separację jest istnienie obiektywnych przesłanek uzasadniających przypuszczenie, że są realne widoki na utrzymanie wspólnoty małżeńskiej. Przesłanki te mogą wynikać z czynów i oświadczeń obojga małżonków. Niejednokrotnie bowiem złożenie pozwu o rozwód lub o separację jest przejawem bezradności ze strony współmałżonka i próbę zmotywowania go do zmiany zachowania.

Małżonkowie korzystający z mediacji mogą doprowadzić do pojednania między sobą lub rozwiązania innych spraw rodzinnych, tj. zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, spraw majątkowych między małżonkami.

Małżonkowie mogą wybrać osobę mediatora. Dopiero, gdy małżonkowie nie uzgodnią osoby mediatora, sąd kieruje strony do stałego mediatora, posiadającego wiedzę teoretyczną, w szczególności posiadającego wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii lub prawa oraz umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych.

Postępowanie mediacyjne jest poufne. Mediator jest zobowiązany zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z tego obowiązku.

Ugoda po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc ugody sądowej.


Stworzyliśmy www.prawna.eu, aby pomagać naszym odbiorcom. Mimo, że jako adwokaci prezentujemy praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się z nich bezwarunkowo korzystać. Wskazówki, które udostępniamy powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.

Pamiętaj, że przeszukiwanie Internetu nie zastąpi bezpośredniej rozmowy z adwokatem i uzyskania wsparcia prawnego odnoszącego się bezpośrednio do Twojej sytuacji, tak samo jak szperanie w Internecie nie zastąpi wizyty u lekarza. Jeżeli masz problem prawny – idź do adwokata.


Adwokat Adam Bernau

tel: 500-506-506

e-mail: adam@prawna.eu


Adres siedziby Kancelarii Adwokackiej w Lublinie

ul. Radziszewskiego 8, lok. 214 (budynek kina Bajka, obok KULu i UMCS)

20-039 Lublin