Adam Bernau, adwokat, tel. 500-506-506

Przedmiotem tego wpisu jest problematyka przestępstwa wyrębu drzewa w lesie (art. 290 Kodeksu karnego).

Kto w celu przywłaszczenia dopuszcza się wyrębu drzewa w lesie, podlega odpowiedzialności jak za kradzież.

Przedmiotem czynności wykonawczej jest drzewo rosnące w lesie.

Las jest definiowany jako:

1) grunt o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) – drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub przejściowo jej pozbawiony:

  • przeznaczony do produkcji leśnej lub
  • stanowiący rezerwat przyrody, lub wchodzący w skład parku narodowego, albo
  • wpisany do rejestru zabytków,
  • związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.

Jeżeli wyrąb drzewa nastąpi poza obszarem lasu, czyn powinien zostać zakwalifikowany jako kradzież (tzn. powinien zostać zakwalifikowany z art. 278 § 1 Kodeksu karnego).

Przez wyrąbanie drzewa należy rozumieć każde odłączenie go od podłoża, do którego jest przytwierdzone korzeniami, w szczególności przez odcięcie pnia, wyrwanie z korzeniami lub wykopanie.

Przestępstwo to może zostać popełnione tylko umyślnie i z zamiarem bezpośrednim.

Jeżeli sprawca dopuścił się wyrębu drzewa lub przywłaszczył albo ukradł drzewo wyrąbane lub powalone, a wartość drzewa nie przekracza ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyn powinien zostać zakwalifikowany jako wykroczenie.

Zwracamy przy tym uwagę na to, że kradzież drzewa powalonego o wartości co najmniej ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę nie może zostać zakwalifikowana z art. 290 § 1 Kodeksu karnego, gdyż w tym przepisie nie przewidziano odpowiedzialności za kradzież drzewa powalonego; taką kradzież należy zatem zakwalifikować z art. 278 § 1 Kodeksu karnego, w którym przewidziano podstawowy typ kradzieży.

W razie skazania za wyrąb drzewa lub za kradzież drzewa wyrąbanego lub powalonego (kwalifikowaną na podstawie art. 278 § 1 Kodeksu karnego), sąd ma obowiązek orzec na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w wysokości podwójnej wartości drzewa. Ta sama powinność ciąży na sądzie w wypadku uznania czynu sprawcy za wykroczenie.


Stworzyłem www.prawna.eu, aby pomóc wykonać pierwszy krok. Mimo, że jako adwokat prezentuje rozwiązania z praktyki sądowej, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się z nich korzystać bezwarunkowo. Wskazówki, które udostępniam powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, konfrontowane, a w szczególności konsultowane z adwokatem, by mogły być wykorzystane w danym przypadku.

Pamiętaj, że przeszukiwanie Internetu nie zastąpi bezpośredniej rozmowy z adwokatem i uzyskania wsparcia prawnego odnoszącego się bezpośrednio do Twojej sytuacji, tak samo jak przeszukiwanie Internetu nie zastąpi wizyty u lekarza. Jeżeli masz problem prawny – idź do adwokata.

Adam Bernau, adwokat

 

tel: 500-506-506

e-mail: adam@prawna.eu

Lublin, ul. Radziszewskiego 8, lok. 214 (budynek kina Bajka, Plackarni)