Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Lublinie, tel. 500-506-506 (Adam Bernau, adwokat), 505-501-543 (Tomasz Mikołajczuk, adwokat) kancelaria@prawna.eu

W dzisiejszym artykule przedstawiamy odpowiedzi na niektóre pytania dotyczące treści wokandy.

Co to jest wokanda?

Wokanda to dokument informujący o posiedzeniach sądowych, zamieszczany przed salą, w której odbywa się posiedzenie jawne lub rozprawa. Wokanda ma postać papierową lub elektroniczną (tzn. wyświetlaną na umieszczonym przed salą monitorze). O posiedzeniach niejawnych w sprawach cywilnych nie ogłasza się wokandą.

Pytający: Jaka jest treść wokandy?

Adwokat odpowiada: Wokanda zawiera imiona i nazwiska sędziów oraz ławników, sygnatury spraw wyznaczonych do rozpoznania w danym dniu, oznaczenie godzin, na które sprawy wyznaczono, imiona i nazwiska, nazwy lub firmy stron lub uczestników postępowania nieprocesowego. W postępowaniu karnym i w sprawach o wykroczenia podaje się ponadto sygnaturę akt oskarżyciela publicznego (tzn. sygnaturę akt śledztwa lub dochodzenia).

Jeśli na posiedzenie wezwano świadków, biegłych lub tłumaczy, na wokandzie podaje się ich imiona, nazwiska i oznacza godzinę, na którą zostali wezwani.

Jeśli sprawa opiekuńcza małoletniego jest rozpoznawana przy drzwiach zamkniętych, na wokandzie nie zamieszcza się danych małoletniego.

Sekretarz sądowy (protokolant) zaznacza numery spraw rozpoznanych w danym dniu niezwłocznie po zakończeniu każdej z nich.

Pytający: Czy jest możliwe ograniczenie treści wokandy?

Adwokat odpowiada: Jest możliwe odstąpienie od podania na wokandzie imion i nazwisk stron lub uczestników postępowania nieprocesowego lub wezwanych osób. O ograniczeniu treści wokandy decyduje przewodniczący wydziału, przewodniczący posiedzenia lub rozprawy lub sędzia, któremu przydzielono daną sprawę.

W razie ograniczenia treści wokandy na wokandzie zamieszcza się jedynie inicjały stron, uczestników postępowania lub wezwanych osób albo nie zamieszcza się żadnych danych identyfikujących te osoby.

Ograniczenie treści wokandy może nastąpić tylko z uwagi na ochronę moralności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego oraz ze względu na ochronę życia prywatnego lub inny ważny interes prywatny, a szczególnie dobro małoletniego pokrzywdzonego przestępstwem.

Wokanda jest także wykorzystywana do zawiadamiania oskarżyciela publicznego (prokuratora) o terminie posiedzenia lub rozprawy. Oskarżyciel publiczny jest zawiadamiany o terminie przez doręczenie mu wokandy nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem.


 

Stworzyliśmy www.prawna.eu, aby pomagać naszym odbiorcom. Mimo, że jako adwokaci prezentujemy praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się z nich bezwarunkowo korzystać. Wskazówki, które udostępniamy powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.

Pamiętaj, że przeszukiwanie Internetu nie zastąpi bezpośredniej rozmowy z adwokatem i uzyskania wsparcia prawnego odnoszącego się bezpośrednio do Twojej sytuacji, tak samo jak szperanie w Internecie nie zastąpi wizyty u lekarza. Jeżeli masz problem prawny – idź do adwokata.


Adwokat Tomasz Mikołajczuk

tel: 505-501-543

e-mail: tomasz@prawna.eu

Adwokat Adam Bernau

tel: 500-506-506

e-mail: adam@prawna.eu


 

Adres siedziby Kancelarii Adwokackiej w Lublinie

ul. Radziszewskiego 8, lok. 214

(budynek kina Bajka, obok KULu i UMCSu)

20-039 Lublin

kancelaria@prawna.eu