Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Lublinie, tel. 500-506-506 (Adam Bernau, adwokat), 505-501-543 (Tomasz Mikołajczuk, adwokat) kancelaria@prawna.eu

Kiedy odpowiedzialność karna za naruszenie praw pracownika?

Zasady odpowiedzialności za przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. Naruszenie praw pracownika skutkuje nie tylko odpowiedzialnością majątkową pracodawcy, ale może także spowodować wszczęcie postępowania karnego. Czyny kwalifikowane jako...

Kiedy i jak uzyskać zadośćuczynienie za mobbing?

Dlaczego, zanim skieruje się sprawę o mobbing do sądu, warto spojrzeć czyimiś oczami z boku na zaistniałą sytuację? Ocena, czy nastąpiło nękanie i zastraszanie pracownika oraz, czy działania te miały na celu i mogły lub doprowadziły do zaniżonej oceny jego...

Czym jest a czym nie jest mobbing w orzecznictwie sądowym?

Co stanowi przepis dotyczący mobbingu? Kodeks pracy w art Art.  943  stanowi: §  1.  Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. §  2.  Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na...

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę – jak się odwołać?

Gdyby się zdarzyło, że otrzymaliśmy wypowiedzenie umowy o pracę dokonane przez pracodawcę, i jednocześnie mieliśmy umowę zawartą na czas nieokreślony mamy możliwość reakcji, jako że taka decyzja pracodawcy uderza w nasze interesy. Powinieneś wiedzieć jakie obowiązki i...

Kto jest kim? Prawnik, adwokat, radca prawny, doradca prawny, komornik

W związku z tym, że w Polsce funkcjonuje wiele zawodów prawniczych i wiele osób poszukujących pomocy prawnej ma kłopot ze zrozumieniem jakie są różnice między tymi zawodami i do kogo zwrócić się z danym problemem, poniżej przedstawiamy krótkie opisy głównych zawodów...

Jakie są rodzaje umów o pracę i na co powinieneś zwrócić uwagę?

Umowę o pracę zawiera się na czas nie określony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na...

Wypadek przy pracy oraz protokół powypadkowy

Za wypadek przy pracy, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Wypadek następuje w czasie lub w...

Podróż służbowa. Diety.

Podróżą służbową jest wykonywanie zadania poza miejscowością stanowiącą siedzibę pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy na polecenie pracodawcy w celu wykonania określonego zadania. U pracodawcy prywatnego warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej...

Kiedy można żądać ustalenia istnienia stosunku pracy?

Przepis zawarty w art. 22 kodeksu pracy stanowi, iż zatrudnienie polegające na tym, że pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca...