Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Lublinie, tel. 500-506-506 (Adam Bernau, adwokat), 505-501-543 (Tomasz Mikołajczuk, adwokat) kancelaria@prawna.eu

Kto po kim dziedziczy? Zasady dziedziczenia ustawowego

Dziedziczenie ustawowe (gdy brak testamentu) odbywa się według następującej kolejności. Najpierw małżonek i dzieci W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część...

Kiedy adwokat z urzędu w sprawie cywilnej?

Na początku warto zaznaczyć, że czym innym jest wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie cywilnej a czym innym – oddzielnym jest wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie cywilnej, w tym także w sprawie o rozwód i alimenty. Często składa się...

Odpowiedzi na pytania w sprawie cywilnej i karnej – część druga

W dzisiejszym wpisie kontynuujemy udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące praktycznych zagadnień postępowania cywilnego i karnego. Część pierwsza znajduje się TUTAJ. Pytający: Czy jest możliwe przesłuchanie świadka na odległość (w drodze telekonferencji)? Adwokat...

Co to jest wokanda?

W dzisiejszym artykule przedstawiamy odpowiedzi na niektóre pytania dotyczące treści wokandy. Co to jest wokanda? Wokanda to dokument informujący o posiedzeniach sądowych, zamieszczany przed salą, w której odbywa się posiedzenie jawne lub rozprawa. Wokanda ma postać...

Jakie są przyczyny wydziedziczenia?

W przepisach Kodeksu cywilnego przewidziano trzy podstawy do wydziedziczenia uprawnionego do zachowku. Uporczywe postępowanie wbrew woli spadkodawcy w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego jako pierwsza przyczyna wydziedziczenia Za postępowanie w sposób...

Kiedy sąd może oddalić wniosek o ubezwłasnowolnienie?

Ubezwłasnowolnienie to forma pomocy państwa dla osób, które z powodu określonych zaburzeń nie są w stanie funkcjonować samodzielnie. Jak stanowi art.13 § 1 Kodeksu cywilnego, osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek...

Czym jest przewlekłość postępowania?

Pojęcie przewlekłości na gruncie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki jest pojęciem...

Najem lokalu mieszkalnego w wypadku śmierci najemcy

Wpis dotyczy sukcesji czyli przejścia praw i obowiązków ze stosunku najmu lokalu mieszkalnego. Uprawienia ze stosunku najmu lokalu innego niż mieszkalny wchodzą w skład spadku. Do sukcesji dochodzi w wypadku śmierci najemcy; w stosunek najmu lokalu mieszkalnego...

Jakie są warunki wszczęcia postępowania o ubezwłasnowolnienie?

Co i kiedy należy dołączyć do wniosku o ubezwłasnowolnienie? Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie składania wniosku o ubezwłasnowolnienie stanowią, że jeżeli według wniosku ubezwłasnowolnienie ma być orzeczone z powodu choroby psychicznej lub...