Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Lublinie, tel. 500-506-506 (Adam Bernau, adwokat), 505-501-543 (Tomasz Mikołajczuk, adwokat) kancelaria@prawna.eu

Droga konieczna

Kiedy ustanawiamy służebność drogi koniecznej? Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem...

Odwołanie darowizny – Przykład z praktyki

Sprawy o odwołanie darowizny należą do kategorii spraw trudnych. Przykładem tego jest opisany poniżej przebieg postępowania sądowego, który wskazuję ponadto na trudności, jakie sprawy o odwołanie darowizny sprawiają również sądom. Powód, chciał odwołać darowiznę...

Nierówność stron umowy, przewaga, niesprawiedliwość

Swoboda umów Zasada swobody umów wyrażona w Kodeksie cywilnym pozwala zasadniczo na swobodne kształtowanie przez strony stosunku zobowiązaniowego, zawarcia umowy wedle własnego uznania. Swoboda umów obejmuje swobodę decydowania zarówno o zawarciu (lub nie) umowy,...

O dożywociu czyli dożywotnim utrzymaniu w zamian za mieszkanie

Zgodnie z art.  908 Kodeksu cywilnego jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu...

Biegły sądowy w postępowaniu cywilnym

Kiedy sąd dopuści dowód z opinii biegłego? Opinia biegłego to jeden z przewidzianych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego środków dowodowych. Sąd powinien rozstrzygnąć sprawę w oparciu o dowód z opinii biegłego zawsze wtedy, gdy do rozstrzygnięcia są wymagane...

Uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia

Kiedy spadkobierca może być uznany za niegodnego dziedziczenia? Zgodnie z art.  928 Kodeksu cywilnego spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli: 1) dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; 2) podstępem lub groźbą nakłonił...

Zrzeczenie się dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedziczenia przez spadkobiercę ustawowego jest dopuszczalne na podstawie umowy z przyszłym spadkodawcą, z tym że umowa taka w każdym wypadku powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych...

Rozliczenie konkubinatu

Jak rozumieć właściwie konkubinat w świetle prawa i możliwości jego finansowego rozliczenia po ustaniu konkubinatu? Konkubinat to wspólne pożycie osób płci odmiennej na co dzień jak małżeństwo, tyle że bez ślubu. Oznacza istnienie wspólnego ogniska domowego, czyli...

Jak odwołać testament?

Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia. Odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament, bądź też w ten sposób, że w zamiarze odwołania testament zniszczy lub...

Kiedy jest możliwe zasiedzenie rzeczy ruchomej?

Jaki okres prowadzi do zasiedzenia rzeczy ruchomej? Do nabycia przez zasiedzenie własności rzeczy ruchomej jest konieczne nieprzerwane samoistne posiadanie tej rzeczy w dobrej wierze przez okres 3 lat. Wymóg dobrej wiary posiadacza odnosi się do całego okresu...

Jak przebiega egzekucji z majątku wspólnego małżonków

W jaki sposób prowadzona jest egzekucja zasądzonych w postępowaniu karnym grzywien, nawiązek i należności sądowych? Egzekucję zasądzonych roszczeń cywilnych np. obowiązek naprawienia szkody, orzeczonej grzywny, świadczenia pieniężnego i należności sądowych prowadzi...

Jak zapłacić opłatę sądową w sprawie cywilnej, rodzinnej i karnej?

Wysokość kosztów postępowania cywilnego to jeden z głównych czynników wpływających na decyzję o wniesieniu pozwu lub wniosku o wszczęcie postępowania. W jaki sposób można zapłacić opłatę sądową? W obecnie obowiązujących przepisach przewidziano trzy sposoby zapłaty...

Uzgodnienie księgi wieczystej – o co chodzi?

Przepis ustawy o księgach wieczystych i hipotece stanowi, że w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem...

Rozgraniczenie – z praktyki orzeczniczej

Kto jest wnioskodawcą jak sprawa trafi do sądu? W razie przekazania sądowi sprawy o rozgraniczenie nieruchomości wszczętej na wniosek skierowany do wójta / burmistrza lub prezydenta i postępowanie to nie przyniosło spodziewanego rezultatu wnioskodawcą w postępowaniu...

Wydziedziczenie – istotne orzecznictwo sądowe

Poniżej przykłady istotnych wypowiedzi sądów powszechnych w sprawach sądowych dotyczących wydziedziczenia. Obiektywne przesłanki, aby wydziedziczyć Dla zasadności wydziedziczenia nie ma decydującego znaczenia wola spadkodawcy, lecz obiektywne istnienie ściśle...

Zachowek – przedawnienie roszczenia

Ustawodawca nakłada na uprawnionego do zachowku obowiązek podjęcia, po chwili śmierci spadkobiercy, aktywności we własnym zakresie w celu określania roszczenia do zachowku oraz osoby zobowiązanej do jego pokrycia. Dlatego warto wiedzieć o podstawowych kwestiach...