Adam Bernau, adwokat, tel. 500-506-506

Wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

Instytucja wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu (decyzji) lub czynności przez sąd, będąca formą tymczasowej ochrony sądowej udzielanej stronie postępowania, stanowi wyjątek od zasady, zgodnie z którą wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego aktu. Sąd...

Czym jest przewlekłość postępowania?

Pojęcie przewlekłości na gruncie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki jest pojęciem...

Czym jest dowód w postępowaniu podatkowym?

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej za dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Dlatego też, katalog dowodów w postępowaniu podatkowym nie jest zamknięty, a w ustawie wskazane są przykładowe dowody,...

Fundusz alimentacyjny – kiedy umorzenie wypłaconych świadczeń?

W sytuacji, gdy jeden z rodziców dziecka uzyskał w sądzie alimenty na dziecko i nie jest w stanie ich wyegzekwować przez komornika od drugiego z rodziców, wówczas może złożyć wniosek o wypłatę alimentów z fundusu alimentacyjnego. Fundusz alimentacyjny wypłaci...

Jak powstaje droga gminna?

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o drogach publicznych – „Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.” Art. 7 ust. 3 ustawy o drogach publicznych stanowi, że „Ustalenie przebiegu...

Jak sporządzić odwołanie od decyzji administracyjnej?

Jeśli chodzi o samą treść odwołania to wystarczy, jeśli wynika z niego, że strona jest niezadowolona z rozstrzygnięcia. Nie jest to jednak regułą. Przepisy szczególne mogą ustalić inne wymagania co do treści odwołania. I tak odwołanie od decyzji organu podatkowego...

Kto jest kim? Prawnik, adwokat, radca prawny, doradca prawny, komornik

W związku z tym, że w Polsce funkcjonuje wiele zawodów prawniczych i wiele osób poszukujących pomocy prawnej ma kłopot ze zrozumieniem jakie są różnice między tymi zawodami i do kogo zwrócić się z danym problemem, poniżej przedstawiamy krótkie opisy głównych zawodów...

Wszczęcie postępowania administracyjnego oraz jego przebieg

Postępowanie administracyjne może zostać wszczęte z urzędu (czyli z inicjatywy urzędu), lub może również zostać zainicjowane przez stronę. O tym kto jest inicjatorem decyduje najczęściej rodzaj sprawy. Co ważna, a na co zwracają uwagę adwokaci to fakt, że postępowanie...