Jak uzyskać odszkodowanie obejmujące koszt opieki wynikający z uszkodzenia ciała?

W myśl przepisu art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego odszkodowanie obejmuje wszelkie koszty wynikłe z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. W rachubę wchodzą koszty leczenia w szerokim tego słowa znaczeniu (pobyt w szpitalu, konsultacje lekarskie, dodatkowa...

Odszkodowanie za dyscyplinarkę a sprzeczność żądania ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa?

Wpis dotyczy odpowiedzi na pytanie, czy żądanie odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie może być sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa, jeżeli pracownik po...

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd w sztuce lekarskiej. Przykłady z praktyki – część trzecia

Poniżej zamieszczone zostały dalsze istotne fragmenty orzeczeń ze spraw cywilnych dotyczących odpowiedzialności lekarzy, personelu, szpitala za błąd medyczny (lekarski, błąd w sztuce lekarskiej), aby wiedzieć lepiej jak taki proces przebiega, co ma znaczenie, aby...

Wypadek drogowy – jakie są możliwe ścieżki dochodzenia roszczeń – w procesie cywilnym i karnym?

Gdy ktoś uległ wypadkowi, lub gdy czyjś członek rodziny uległ wypadkowi, to przychodząc do adwokata często osoby takie pytają jak dochodzić swoich roszczeń, czy odszkodowania, czy zadośćuczynienia, czy przed sądem cywilnym, czy w postępowaniu karnym, czy od...

Jak uzyskać zwrot kosztów wynajmu samochodu zastępczego użytkowanego przez nie przedsiębiorcę (konsumenta – osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej)?

Wiedz, że odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje...