Jak przebiega egzekucji z majątku wspólnego małżonków – część I

Jak przebiega egzekucji z majątku wspólnego małżonków – część I

W jaki sposób prowadzona jest egzekucja zasądzonych w postępowaniu karnym grzywien, nawiązek i należności sądowych? Egzekucję zasądzonych roszczeń cywilnych np. obowiązek naprawienia szkody, orzeczonej grzywny, świadczenia pieniężnego i należności sądowych prowadzi...

Zachowek – przedawnienie roszczenia

Ustawodawca nakłada na uprawnionego do zachowku obowiązek podjęcia, po chwili śmierci spadkobiercy, aktywności we własnym zakresie w celu określania roszczenia do zachowku oraz osoby zobowiązanej do jego pokrycia. Dlatego warto wiedzieć o podstawowych kwestiach...

Jak uzyskać odszkodowanie obejmujące koszt opieki wynikający z uszkodzenia ciała?

W myśl przepisu art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego odszkodowanie obejmuje wszelkie koszty wynikłe z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. W rachubę wchodzą koszty leczenia w szerokim tego słowa znaczeniu (pobyt w szpitalu, konsultacje lekarskie, dodatkowa...

Zasiedzenie nieruchomości – kwestie szczegółowe

O tym Czym jest zasiedzenie nieruchomości i informacje ogólne o zasiedzeniu przeczytasz TUTAJ. Co jeśli termin wymagany do zasiedzenia upłynął w czasie, gdy właścicielem był ktoś inny? Jeżeli w wyniku rozpoznania sprawy o stwierdzenie nabycia prawa własności przez...