Odpowiedzialność za zobowiązania w spółce jawnej

Spółka jawna to podmiot prawa niebędący osobą prawną, wyposażony w zdolność prawną (spółka jawna może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana). Za zobowiązania spółki jawnej...