Władza rodzicielska – ważne pytania i odpowiedzi

Co oznacza wykonywanie władzy rodzicielskiej? Wykonywanie władzy rodzicielskiej oznacza, że rodzic osobiście zajmuje się sprawami dziecka. Chodzi tu o wykonywanie wszystkich obowiązków, dzięki którym dziecko będzie wychowane w sposób zapewniający jego prawidłowy...

Zasiedzenie nieruchomości – kwestie szczegółowe

O tym kiedy następuje zasiedzenie nieruchomości, jakie posiadanie prowadzi do zasiedzenia i pozostałe podstawowe informacje znajdziesz TUTAJ. Co jeśli termin wymagany do zasiedzenia upłynął w czasie, gdy właścicielem był ktoś inny? Jeżeli w wyniku rozpoznania sprawy o...

Czym jest a czym nie jest mobbing w orzecznictwie sądowym?

Co stanowi przepis dotyczący mobbingu? Kodeks pracy w art Art.  943  stanowi: §  1.  Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. §  2.  Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na...

Odpowiedzialność za zobowiązania w spółce jawnej

Spółka jawna to podmiot prawa niebędący osobą prawną, wyposażony w zdolność prawną (spółka jawna może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana). Za zobowiązania spółki jawnej...

Kiedy jest możliwe wyłączenie sędziego w postępowaniu karnym?

Procedura wyłączenia sędziego prowadzi do odsunięcia go od udziału w rozpoznaniu sprawy i ma dawać gwarancję bezstronności sądu. Wyłączenie sędziego następuje na wniosek strony, na żądanie sędziego lub z urzędu. Kiedy sędzia jest wyłączony od rozpoznawania sprawy...

Jakie są rodzaje umów o pracę i na co powinieneś zwrócić uwagę?

Umowę o pracę zawiera się na czas nie określony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na...

Wypadek przy pracy oraz protokół powypadkowy

Za wypadek przy pracy, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Wypadek następuje w czasie lub w...

Podróż służbowa. Diety.

Podróżą służbową jest wykonywanie zadania poza miejscowością stanowiącą siedzibę pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy na polecenie pracodawcy w celu wykonania określonego zadania. U pracodawcy prywatnego warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej...

Kiedy można żądać ustalenia istnienia stosunku pracy?

Przepis zawarty w art. 22 kodeksu pracy stanowi, iż zatrudnienie polegające na tym, że pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca...