Adam Bernau, adwokat, tel. 500-506-506
Alimenty, gdy osoba uprawniona znajduje się w tzw. niedostatku

Alimenty, gdy osoba uprawniona znajduje się w tzw. niedostatku

Poniżej analizowane jest zagadnienie niedostatku mającego znaczenie w sprawie o alimenty w niektórych sytuacjach, zarówno alimenty na dzieci na i alimenty dla współmałżonka. Kiedy sąd będzie oceniał, czy strona żądająca alimentów znajduje się w niedostatku? Art.  60...

czytaj dalej
Zniewaga, znieważenie

Zniewaga, znieważenie

Zniewaga Przestępstwo zniewagi polega na użyciu słów obelżywych lub sformułowanie zarzutów obelżywych lub ośmieszających, postawionych w formie niezracjonalizowanej. O uznaniu określonych sformułowań za "znieważające" decydują w pierwszym rzędzie ogólnie przyjęte...

czytaj dalej
Separacja – kiedy i jak?

Separacja – kiedy i jak?

Kiedy może być orzeczona separacja przez sąd? Separacja będzie orzeczona, jeżeli przed sądem zostanie wykazane, że między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia. Zupełny rozkład pożycia oznacza, że ustały więzi uczuciowe, fizyczne i gospodarcze. Separacja jest...

czytaj dalej
Rozliczenie konkubinatu

Rozliczenie konkubinatu

Jak rozumieć właściwie konkubinat w świetle prawa i możliwości jego finansowego rozliczenia po ustaniu konkubinatu? Konkubinat to wspólne pożycie osób płci odmiennej na co dzień jak małżeństwo, tyle że bez ślubu. Oznacza istnienie wspólnego ogniska domowego, czyli...

czytaj dalej
Jak odwołać testament?

Jak odwołać testament?

Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia. Odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament, bądź też w ten sposób, że w zamiarze odwołania testament zniszczy lub...

czytaj dalej
Kiedy jest możliwe zasiedzenie rzeczy ruchomej?

Kiedy jest możliwe zasiedzenie rzeczy ruchomej?

Jaki okres prowadzi do zasiedzenia rzeczy ruchomej? Do nabycia przez zasiedzenie własności rzeczy ruchomej jest konieczne nieprzerwane samoistne posiadanie tej rzeczy w dobrej wierze przez okres 3 lat. Wymóg dobrej wiary posiadacza odnosi się do całego okresu...

czytaj dalej
Jak przebiega egzekucji z majątku wspólnego małżonków

Jak przebiega egzekucji z majątku wspólnego małżonków

W jaki sposób prowadzona jest egzekucja zasądzonych w postępowaniu karnym grzywien, nawiązek i należności sądowych? Egzekucję zasądzonych roszczeń cywilnych np. obowiązek naprawienia szkody, orzeczonej grzywny, świadczenia pieniężnego i należności sądowych prowadzi...

czytaj dalej
Kara pozbawienia wolności a władza rodzicielska i alimenty

Kara pozbawienia wolności a władza rodzicielska i alimenty

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące niektórych problemów rodzinnych i alimentacyjnych związanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolności. Czy rozpoczęcie wykonywania kary pozbawienia wolności wpływa na władzę rodzicielską? Skazanie na karę pozbawienia wolności i...

czytaj dalej
Uzgodnienie księgi wieczystej – o co chodzi?

Uzgodnienie księgi wieczystej – o co chodzi?

Przepis ustawy o księgach wieczystych i hipotece stanowi, że w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem...

czytaj dalej
Zniesławienie. Pomówienie

Zniesławienie. Pomówienie

Zgodnie z treścią art. 212 § 1 Kodeksu karnego, odpowiada za zniesławienie ten, kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii...

czytaj dalej
Kiedy odpowiedzialność karna za naruszenie praw pracownika?

Kiedy odpowiedzialność karna za naruszenie praw pracownika?

Zasady odpowiedzialności za przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. Naruszenie praw pracownika skutkuje nie tylko odpowiedzialnością majątkową pracodawcy, ale może także spowodować wszczęcie postępowania karnego. Czyny kwalifikowane jako...

czytaj dalej
Przestępstwo udaremniania zaspokojenia wierzycieli

Przestępstwo udaremniania zaspokojenia wierzycieli

Przestępstwo udaremniania zaspokojenia wierzycieli (art. 300 Kodeksu karnego) Art.  300 Kodeksu karnego §  1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje,...

czytaj dalej
Rozgraniczenie – z praktyki orzeczniczej

Rozgraniczenie – z praktyki orzeczniczej

Kto jest wnioskodawcą jak sprawa trafi do sądu? W razie przekazania sądowi sprawy o rozgraniczenie nieruchomości wszczętej na wniosek skierowany do wójta / burmistrza lub prezydenta i postępowanie to nie przyniosło spodziewanego rezultatu wnioskodawcą w postępowaniu...

czytaj dalej
Przestępstwo narażenia człowieka na zarażenie

Przestępstwo narażenia człowieka na zarażenie

Podstawowe informacje o przestępstwie narażenia człowieka na zarażenie (art. 161 kodeksu karnego) Karalność narażenia innego człowieka na zarażenie niektórymi rodzajami chorób jest wyrazem szczególnej ochrony ludzkiego zdrowia i życia. Przewidziana w Kodeksie karnym...

czytaj dalej