Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Lublinie, tel. 500-506-506 (Adam Bernau, adwokat), 505-501-543 (Tomasz Mikołajczuk, adwokat) kancelaria@prawna.eu

Rozliczenie konkubinatu

Jak rozumieć właściwie konkubinat w świetle prawa i możliwości jego finansowego rozliczenia po ustaniu konkubinatu? Konkubinat to wspólne pożycie osób płci odmiennej na co dzień jak małżeństwo, tyle że bez ślubu. Oznacza istnienie wspólnego ogniska domowego, czyli...

czytaj dalej

Jak odwołać testament?

Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia. Odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament, bądź też w ten sposób, że w zamiarze odwołania testament zniszczy lub...

czytaj dalej

Kiedy jest możliwe zasiedzenie rzeczy ruchomej?

Jaki okres prowadzi do zasiedzenia rzeczy ruchomej? Do nabycia przez zasiedzenie własności rzeczy ruchomej jest konieczne nieprzerwane samoistne posiadanie tej rzeczy w dobrej wierze przez okres 3 lat. Wymóg dobrej wiary posiadacza odnosi się do całego okresu...

czytaj dalej

Jak przebiega egzekucji z majątku wspólnego małżonków

W jaki sposób prowadzona jest egzekucja zasądzonych w postępowaniu karnym grzywien, nawiązek i należności sądowych? Egzekucję zasądzonych roszczeń cywilnych np. obowiązek naprawienia szkody, orzeczonej grzywny, świadczenia pieniężnego i należności sądowych prowadzi...

czytaj dalej

Kara pozbawienia wolności a władza rodzicielska i alimenty

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące niektórych problemów rodzinnych i alimentacyjnych związanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolności. Czy rozpoczęcie wykonywania kary pozbawienia wolności wpływa na władzę rodzicielską? Skazanie na karę pozbawienia wolności i...

czytaj dalej

Uzgodnienie księgi wieczystej – o co chodzi?

Przepis ustawy o księgach wieczystych i hipotece stanowi, że w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem...

czytaj dalej

Zniesławienie. Pomówienie

Zgodnie z treścią art. 212 § 1 Kodeksu karnego, odpowiada za zniesławienie ten, kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii...

czytaj dalej

Przestępstwo udaremniania zaspokojenia wierzycieli

Przestępstwo udaremniania zaspokojenia wierzycieli (art. 300 Kodeksu karnego) Art.  300 Kodeksu karnego §  1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa,...

czytaj dalej

Rozgraniczenie – z praktyki orzeczniczej

Kto jest wnioskodawcą jak sprawa trafi do sądu? W razie przekazania sądowi sprawy o rozgraniczenie nieruchomości wszczętej na wniosek skierowany do wójta / burmistrza lub prezydenta i postępowanie to nie przyniosło spodziewanego rezultatu wnioskodawcą w postępowaniu...

czytaj dalej

Przestępstwo narażenia człowieka na zarażenie

Podstawowe informacje o przestępstwie narażenia człowieka na zarażenie (art. 161 kodeksu karnego) Karalność narażenia innego człowieka na zarażenie niektórymi rodzajami chorób jest wyrazem szczególnej ochrony ludzkiego zdrowia i życia. Przewidziana w...

czytaj dalej

Wydziedziczenie – istotne orzecznictwo sądowe

Poniżej przykłady istotnych wypowiedzi sądów powszechnych w sprawach sądowych dotyczących wydziedziczenia. Obiektywne przesłanki, aby wydziedziczyć Dla zasadności wydziedziczenia nie ma decydującego znaczenia wola spadkodawcy, lecz obiektywne istnienie ściśle...

czytaj dalej

Jak przebiega „egzekucja” kontaktów z dzieckiem?

Od 2011 roku poprawiono przepisy dotyczące egzekucji kontaktów z dzieckiem osób uprawnionych i wprowadzono możliwość nałożenia sankcji pieniężnej za utrudnianie kontaktów z dzieckiem za każde naruszenie już w postanowieniu ustalającym te...

czytaj dalej

Nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka

Podstawowe informacje o przestępstwie nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka (art. 155 kodeksu karnego) Co to jest nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka i kto za nie odpowiada? Przestępstwo nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka...

czytaj dalej