Adam Bernau, adwokat, tel. 500-506-506
Niealimentacja. Uchylanie się od alimentów.

Niealimentacja. Uchylanie się od alimentów.

Przestępstwo z art. 209 § 1a Kodeksu karnego popełnia ten, kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego (nie płaci alimentów) określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość...

czytaj dalej
Władza rodzicielska – ważne pytania i odpowiedzi

Władza rodzicielska – ważne pytania i odpowiedzi

Co oznacza wykonywanie władzy rodzicielskiej?  Wykonywanie władzy rodzicielskiej oznacza, że rodzic osobiście zajmuje się sprawami dziecka. Chodzi tu o wykonywanie wszystkich obowiązków, dzięki którym dziecko będzie wychowane w sposób zapewniający jego prawidłowy...

czytaj dalej
Moja refleksja o rozwodach i rozstaniach

Moja refleksja o rozwodach i rozstaniach

Po przeszło 10 latach chodzenia po sądach i poznania setek par rozwodzących się naszło mnie na delikatne podsumowanie, zebranie wrażeń z tego wycinka prawniczej rzeczywistości jakim są rozwody i poprzedzające je rozstania. Całokształt, który z tych okoliczności się...

czytaj dalej
Droga konieczna

Droga konieczna

Kiedy ustanawiamy służebność drogi koniecznej? Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem...

czytaj dalej
Odwołanie darowizny – Przykład z praktyki

Odwołanie darowizny – Przykład z praktyki

Sprawy o odwołanie darowizny należą do kategorii spraw trudnych. Przykładem tego jest opisany poniżej przebieg postępowania sądowego, który wskazuję ponadto na trudności, jakie sprawy o odwołanie darowizny sprawiają również sądom. Powód, chciał odwołać darowiznę...

czytaj dalej
Fałszywe oskarżenie o przestępstwo

Fałszywe oskarżenie o przestępstwo

Kto, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub przewinienia...

czytaj dalej
Ubezwłasnowolnienie częściowe

Ubezwłasnowolnienie częściowe

Powody do ubezwłasnowolnienia częściowego Osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie...

czytaj dalej
Zatrzymanie przez policję – jakimi prawami się rządzi?

Zatrzymanie przez policję – jakimi prawami się rządzi?

We wpisie będzie mowa o zatrzymanie osoby, które jest połączone z czasowym pozbawieniem wolności. Nie dotyczy zatrzymania do rutynowej kontroli na drodze, po której następuje niezwłoczne umożliwienie osobie oddalenia się. Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną,...

czytaj dalej
Nierówność stron umowy, przewaga, niesprawiedliwość

Nierówność stron umowy, przewaga, niesprawiedliwość

Swoboda umów Zasada swobody umów wyrażona w Kodeksie cywilnym pozwala zasadniczo na swobodne kształtowanie przez strony stosunku zobowiązaniowego, zawarcia umowy wedle własnego uznania. Swoboda umów obejmuje swobodę decydowania zarówno o zawarciu (lub nie) umowy,...

czytaj dalej
Zmiana wysokości alimentów

Zmiana wysokości alimentów

Żądanie zmiany wysokości alimentów opiera się na treści art. 138 k.r.o., zgodnie z którym w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Wykładnia art. 138 k.r.o. wskazuje, iż ustawodawca pod pojęciem zmiany...

czytaj dalej
Wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

Wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

Instytucja wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu (decyzji) lub czynności przez sąd, będąca formą tymczasowej ochrony sądowej udzielanej stronie postępowania, stanowi wyjątek od zasady, zgodnie z którą wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego aktu. Sąd...

czytaj dalej
Kradzież rozbójnicza

Kradzież rozbójnicza

Zgodnie z art.  281 kto, w celu utrzymania się w posiadaniu zabranej rzeczy, bezpośrednio po dokonaniu kradzieży, używa przemocy wobec osoby lub grozi natychmiastowym jej użyciem albo doprowadza człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze...

czytaj dalej
Badania przesiewowe (eliminacyjne) w procesie karnym

Badania przesiewowe (eliminacyjne) w procesie karnym

Zgodnie z art.  192a.  w celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych lub ustalenia wartości dowodowej ujawnionych śladów można pobrać odciski daktyloskopijne, wymaz ze śluzówki policzków, włosy, ślinę, próby pisma, zapach, wykonać fotografię osoby lub dokonać utrwalenia...

czytaj dalej

Przesłuchanie małoletniego w procesie karnym

Jak wygląda przesłuchanie małoletniego, który jest jednocześnie pokrzywdzonym? Zgodnie z art.  185a Kodeksu postępowania karnego w sprawach o przestępstwa popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej lub dotyczące wolności seksualnej i obyczajności, dotyczące...

czytaj dalej
Kiedy pytanie prawne do Sądu Najwyższego w sprawie karnej?

Kiedy pytanie prawne do Sądu Najwyższego w sprawie karnej?

Zgodnie z art. 441 Kodeksu postępowania karnego jeżeli przy rozpoznawaniu środka odwoławczego wyłoni się zagadnienie prawne wymagające zasadniczej wykładni ustawy, sąd odwoławczy może odroczyć rozpoznanie sprawy i przekazać zagadnienie do rozstrzygnięcia Sądowi...

czytaj dalej
Biegły sądowy w postępowaniu cywilnym

Biegły sądowy w postępowaniu cywilnym

Kiedy sąd dopuści dowód z opinii biegłego? Opinia biegłego to jeden z przewidzianych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego środków dowodowych. Sąd powinien rozstrzygnąć sprawę w oparciu o dowód z opinii biegłego zawsze wtedy, gdy do rozstrzygnięcia są wymagane...

czytaj dalej
Uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia

Uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia

Kiedy spadkobierca może być uznany za niegodnego dziedziczenia? Zgodnie z art.  928 Kodeksu cywilnego spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli: 1) dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; 2) podstępem lub groźbą nakłonił...

czytaj dalej
Zrzeczenie się dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedziczenia przez spadkobiercę ustawowego jest dopuszczalne na podstawie umowy z przyszłym spadkodawcą, z tym że umowa taka w każdym wypadku powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych...

czytaj dalej