Recydywa. Recydywa wielokrotna. Multirecydywa. Powrót do przestępstwa

Recydywa zwykła Art.  64 Kodeksu karnego  stanowi, że jeżeli sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skazany, sąd...

Kiedy pytanie prawne do Sądu Najwyższego w sprawie karnej?

Zgodnie z art. 441 Kodeksu postępowania karnego jeżeli przy rozpoznawaniu środka odwoławczego wyłoni się zagadnienie prawne wymagające zasadniczej wykładni ustawy, sąd odwoławczy może odroczyć rozpoznanie sprawy i przekazać zagadnienie do rozstrzygnięcia Sądowi...

Biegły sądowy w postępowaniu cywilnym

Część pierwsza zagadnień dotyczących opinii biegłego w postępowaniu sądowym znajduje się TUTAJ. Jak powinien postąpić sąd w sytuacji sprzeczności pomiędzy opinią biegłego z postępowania karnego a opinią biegłego sporządzoną w postępowaniu cywilnym? W postępowaniu...

Uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia

Kiedy spadkobierca może być uznany za niegodnego dziedziczenia? Zgodnie z art.  928 Kodeksu cywilnego spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli: 1) dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; 2) podstępem lub groźbą nakłonił...

Zrzeczenie się dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedziczenia przez spadkobiercę ustawowego jest dopuszczalne na podstawie umowy z przyszłym spadkodawcą, z tym że umowa taka w każdym wypadku powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych...