Adam Bernau, adwokat, tel. 500-506-506

Jaki jest termin do złożenia apelacji i do jakiego sądu?

Zgodnie z art. 369 Kodeksu postępowania cywilnego po zmianach obowiązujących od 7 listopada 2019 roku apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. W przypadku przedłużenia terminu do sporządzenia pisemnego uzasadnienia wyroku termin, o którym mowa powyżej wynosi trzy tygodnie. O terminie tym sąd zawiadamia stronę doręczając jej wyrok z uzasadnieniem. Jeżeli w zawiadomieniu termin ten wskazano błędnie, a strona się do niego zastosowała, apelację uważa się za wniesioną w terminie. Czyli wydłużenie terminu do sporządzenia uzasadnienia  dla sędziego wydłuża termin do sporządzenia apelacji dla strony do 3 tygodni, nawet jeśli sędziemu wydłużono termin do sporządzenia uzasadnienia do dwóch miesięcy, bo sprawa jest zawiłą, to stronie termin ten wydłuża się tylko do 3 tygodni. 

Termin do wniesienia apelacji jest zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła apelację do sądu drugiej instancji. W takim przypadku sąd ten zawiadamia sąd pierwszej instancji o wniesieniu apelacji i żąda przedstawienia akt sprawy. 

Wniosek o uzasadnienie, termin, treść wniosku o uzasadnienie, opłata, skutki braku opłaty?

Bardzo ważna zmiana – aktualnie strona, która nie złożyła wniosku o uzasadnienie wyroku w ciągu 7 dnio od ogłoszenia wyroku, pozbawiona jest możliwości złożenia apelacji w terminie 21 dni od wydania orzeczenia, jeżeli nie wniosła uprzednio wniosku o uzasadnienie wyroku. Złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku w sprawie cywilnej jest niezbędnym warunkiem do późniejszego zaskarżenia wyroku.

Druga bardzo ważna zmiana – dotycząca wniosku o sporządzenie  i doręczenie uzasadnienia wyroku: zgodnie z nowymi przepisami opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia. W przypadku wniesienia środka zaskarżenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od środka zaskarżenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. 

Co ważne po zmianach we wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku cywilnego należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości wyroku czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. 

Uzasadnienie wyroku powinno zawierać: wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, a mianowicie: ustalenie faktów, które sąd uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej; a także wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa. Uzasadnienie wyroku sporządza się w sposób zwięzły. 

Odrzucenie wniosku nieopłaconego

Co jednak najważniejsze to fakt, że sąd odrzuca wniosek niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania.

Aktualnie w przypadku niemożności sporządzenia pisemnego uzasadnienia wyroku przez sędziego w terminie dwóch tygodni prezes sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony. Niestety nie wskazano maksymalnego terminu do sporządzenia uzasadnienia, nie ma tu ograniczeń ustawowych. 

Wymogi apelacji

Apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać: oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części, zwięzłe przedstawienie zarzutów, uzasadnienie zarzutów, powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów lub dowodów, wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia.

W zarzutach co do podstawy faktycznej rozstrzygnięcia należy wskazać fakty ustalone przez sąd pierwszej instancji niezgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy lub istotne dla rozstrzygnięcia fakty nieustalone przez sąd pierwszej instancji. 

Powołując nowe fakty lub dowody, należy uprawdopodobnić, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo potrzeba ich powołania wynikła później. 

Co ważne powołując fakt wykazany dowodem utrwalonym za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, należy oznaczyć część zapisu dotyczącą tego faktu. 

W sprawach o prawa majątkowe należy oznaczyć wartość przedmiotu zaskarżenia.

Aktualnie sąd pierwszej instancji nie prowadzi postępowania międzyinstancyjnego tylko przedstawia niezwłocznie akta sprawy sądowi drugiej instancji. Obecnie to sąd drugiej instancji odrzuca apelację spóźnioną, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie usunęła w wyznaczonym terminie. Czynności te może wykonywać nawet nie sędzia a referendarz sądowy. To w sądzie II instancji dzieją się czynności celem uzupełnienia braków formalnych apelacji, a po ich uzupełnieniu doręcza się apelację stronie przeciwnej i wyznacza rozprawę lub kieruje sprawę na posiedzenie niejawne celem wydanie wyroku bez rozprawy sądowej. 

Apelacja cywilna na posiedzeniu niejawnym

Sąd drugiej instancji może rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym, jeżeli przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne. Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym jest niedopuszczalne, jeżeli strona w apelacji lub odpowiedzi na apelację złożyła wniosek o przeprowadzenie rozprawy, chyba że cofnięto pozew lub apelację albo zachodzi nieważność postępowania.

Sąd rozpoznaje sprawę w składzie trzech sędziów. Na posiedzeniu niejawnym sąd orzeka w składzie jednego sędziego, z wyjątkiem wydania wyroku. 

Rozprawa przed sądem drugiej instancji odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej lub obu stron. Wydany wyrok nie jest zaoczny.

Apelacja pełna czyli jaka?

W aktualnym modelu postępowania odwoławczego sąd drugiej instancji nie rozpoznaje wyłącznie apelacji, ale analizuje całą sprawę w szczególności w kontekście zgłoszonych przez apelującego zarzutów. Sąd odwoławczy może zmieniać lub uzupełniać poczynione w sprawie ustalenia faktyczne, co może być związane ze zmianą okoliczności sprawy, innej jej oceny. Są∂ odwoławczy (okręgowy lub apelacyjny) powinien z urzędu zastosować właściwe przepisy prawa materialnego. 

Ponowne rozpoznanie sprawy po uchyleniu wyroku cywilnego

Zupełną nowością i czymś niewyobrażalnym i sprzecznym z Konstytucją RP niegdyś byłaby sytuacja, że w przypadku uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania aktualnie sąd rozpoznaje ją w tym samym składzie, chyba że nie jest to możliwe lub powodowałoby nadmierną zwłokę w postępowaniu. Aktualnie tak właśnie jest.


Stworzyłem www.prawna.eu, aby pomóc wykonać pierwszy krok. Mimo, że jako adwokat prezentuje rozwiązania z praktyki sądowej, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się z nich korzystać bezwarunkowo. Wskazówki, które udostępniam powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, konfrontowane, a w szczególności konsultowane z adwokatem, by mogły być wykorzystane w danym przypadku.

Pamiętaj, że przeszukiwanie Internetu nie zastąpi bezpośredniej rozmowy z adwokatem i uzyskania wsparcia prawnego odnoszącego się bezpośrednio do Twojej sytuacji, tak samo jak przeszukiwanie Internetu nie zastąpi wizyty u lekarza. Jeżeli masz problem prawny – idź do adwokata.

Adam Bernau, adwokat

 

tel: 500-506-506

e-mail: adam@prawna.eu

Lublin, ul. Radziszewskiego 8, lok. 214 (budynek kina Bajka, Plackarni)