3 główne przepisy brane pod uwagę w sprawie o podwyższenie i obniżenie alimentów na dziecko

Art. 133 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – przesłanki obowiązku alimentacyjnego na dziecko

Jak wynika z treści art. 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, z wyjątkiem sytuacji, gdy dochody z majątku dziecka są wystarczające na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Przesłanką obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka, które jeszcze nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, jest sama niezdolność dziecka do samodzielnego utrzymania, a wiec także wtedy, gdy nie znajduje się ono w niedostatku.

Art. 135 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – wysokość alimentów

Zgodnie z treścią art. 135 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Stosownie do tej dyrektywy, rodzice w zależności od swych możliwości, obowiązani są zapewnić dziecku podstawowe warunki do egzystencji w postaci wyżywienia, adekwatnej do wieku odzieży, środki na ochronę zdrowia, wykształcenie odpowiednie do uzdolnień oraz zapewnić mu prawidłowy rozwój fizyczny. Przekroczenie tego zakresu potrzeb zależy tylko od osobistych cech dziecka oraz od zamożności i przyjętego przez zobowiązanego modelu konsumpcji /Uchwała SN z dnia 16.12.1987 r. III CZP 91/86, OSN CP 1988, z. 4, poz. 42/.

Art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – zmiana wysokość alimentów

Stosownie do dyspozycji art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 19 lipca 1974 r. w sprawie II CO 9/74, LEX nr 7560 przez pojęcie „stosunków” należy rozumieć okoliczności istotne punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu.

Zmiana zatem „stosunków” tak pojmowanych to istotne zmniejszenie lub ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji albo istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, wskutek czego ustalony zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania.

Rozstrzygnięcie o żądaniu opartym na art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wymaga porównania stanu istniejącego w dacie uprawomocnienia się wyroku zasądzającego alimenty ze stanem istniejącym w dacie orzekania o ich zmianie.

Przyjmuje się również, iż rodzice pełnoletniego dziecka, które kontynuuje naukę, obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem niego (wyrok Sądu Najwyższego z 27 stycznia 1999 r.). jeżeli zamiar kontynuowania nauki znajduje uzasadnienie w dotychczas osiąganych wynikach (wyrok Sądu Najwyższego z 24 marca 2000 r.. I CKN 1538 99) oraz osobiste zdolności i cechy uprawnionego pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie nauki (wyrok Sądu Najwyższego z 14 listopada 1997 r.. III CKN 257 97).